Nazwa projektu: „poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenu Wyłudy Gmina Pozezdrze, poprzez przebudowę drogi”

 (link otworzy duże zdjęcie)
Gmina Pozezdrze w roku 2020 realizowałą zadanie z dofinaoswoianie z Funduszu Dróg Samorządowych
  • Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 304 328,58 zł Całkowita wartość projektu 608 657,16 zł

Zakres prac budowlanych polegających na przebudowie drogi obejmował:

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi,

- wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,

- koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

- wykonanie podbudowy zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego,

- wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego,

- umocowanie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków,

- utwardzenie poboczy,

Długość odcinka drogi podlegającego przebudowie: 0,568 km

Określony w umowie z wykonawca termin Zakończenia prac ustalono na: 30.09.2020r.

Przedmiotowa inwestycja ma na celu:

- podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- zwiększenie komfortu jazdy oraz poprawa płynności ruchu,

- przyczyni się do poprawy dostępności w sieci dróg publicznych – bezpośrednie  połączenie z drogą powiatową nr 1738N

 - ułatwienie mieszkańcom dostępu do głównego ośrodka obsługi ludności gminy – m. Pozezdrze.

Dnia 28 września 2020r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

Opublikowano: 09 października 2020 11:45

Kategoria: Inwestycje Funduszu Dróg Samorządowych

Zdjęcia:

Wyświetleń: 65

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl