Powstanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Pozezdrzu

Jednym z najważniejszych zadań własnych gminy jest  zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków komunalnych. Do zadań własnych gminy należą także sprawy: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, itd. Istotą zadań publicznych wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym. Gospodarka komunalna obejmuje przede wszystkim zadania o charakterze użyteczności publicznej, a więc wykonywane w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w sposób bieżący i nieprzerwany. Usługi o charakterze użyteczności publicznej mają za zadanie zaspokajać podstawowe potrzeby gminnej wspólnoty.

Do końca 2017 r. zadania związane z realizacją zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wynikające z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, w naszej gminie realizowane były przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.  w Węgorzewie. Realizacja usług odbywała się na podstawie umowy cywilnoprawnej. Na  terenie powiatu węgorzewskiego był to jedyny podmiot mogący realizować ustawowe zadania związane z zbiorowym zaopatrzeniem mieszkańców w wodę i odprowadzenie ścieków. 

Nadmierna eksploatacja urządzeń przy braku bieżących remontów doprowadziła w efekcie do katastrofalnego stanu urzadzeń i obiektów związanych z gospodarką wodociągową i ściekową. Stacja uzdatniania wody w Pozezdrzu wymagała i wymaga natychmiastowego remontu dachu (odpadające kawałki betonu, wewnątrz i na zewnątrz), wymiany odżelaziaczy, odmanganiaczy, mieszaczy powietrza i pozostałych urzadzeń. Stacja składa się z dużych metalowych ciśnieniowych zbiorników, które obecnie są uszczelniane drewnianymi kołkami lub łatami spawanymi wielowarstwowo. Stacja uzdatniania wody w Pozezdrzu jako główne ujęcie wody, wymaga natychmiastowego kapitalnego remontu.

Główna przepompownia zbierająca ścieki gminne również wymaga remontu.

W katastrofalnym stanie są również urządzenia oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu. Oczyszczalnia wymaga gruntownej modernizacji, polegającej m.in. na wymianie większości urządzeń (niektóre urządzenia podwieszone są na drutach i łańcuchach) oraz wprowadzeniu automatycznej obsługi. Automatyzacja pozwoli na redukcję kosztów obsługi - w 2017 roku oczyszczalnię obsługiwało 5 osób.

Natomiast stacja ujęcia wody w Gębałce była tak zarośnięta, że praktycznie nie było jej widać, a czerpana woda w 50% podlegała stracie na wodociągu. Brak było również wymaganego przepisami p.poż.  odpowiedniego ciśnienia w hydrantach. Stan techniczny stacji nie pozwala na dalsze jej funkcjonowanie, ujęcie to powinno być zlikwidowane i konieczne jest przyjęcie innych rozwiązań.

Mając na względzie troskę o stan techniczny i dalsze sprawne funkcjonowanie naszych sieci wodno-kanalizacyjnych powołano Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pozezdrzu.  

            Tak więc, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Pozezdrzu Nr XXXI/185/17 z dnia 27 listopada 2017 r.  od dnia 1 stycznia 2018 r. funkcjonuje na terenie  gminy Pozezdrze  nowa spółka prawa handlowego tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

            Jedną z najbardziej istotnych korzyści utworzenia gminnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest uzyskanie samodzielności finansowej i niezależności zarządzania. Nie budzi wątpliwości fakt, że spółki prawa handlowego są najlepszym rozwiązaniem organizacyjnym umożliwiającym efektywne wykorzystanie środków, optymalizację kosztów usług, prowadzenie inwestycji oraz ewentualne pozyskiwanie inwestorów. Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Gminy Pozezdrze jest jednoosobowy. W skład Rady Nadzorczej spółki wchodzą trzy osoby. Jedynym udziałowcem spółki jest w 100% Gmina Pozezdrze. Siedziba Spółki znajduje się w Pozezdrzu przy ul. Wolności 4c.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Pozezdrzu Sp. z o.o.  przejęła od Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie do eksploatacji między innymi: 4 ujęcia wody, 2 stacje uzdatniania wody (tzn. SUW), 2 przepompownie wody, 1 oczyszczalnię ścieków, 32 przepompownie ścieków oraz 53 przepompownie przydomowe. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi: 141,5 km natomiast długość sieci kanalizacyjnej wynosi 76,7 km.

         Problematycznym jest również fakt przynależności dużej części naszych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych znajdujących się na terenie miejscowości: Dziaduszyn, Okowizna, Harsz i Pieczarki do aglomeracji Węgorzewa. Zarówno dostarczanie wody, jak i odprowadzanie ścieków obsługiwane jest przez Zakład Usług Komunalnych w Węgorzewie. Mieszkańcy ww miejscowości otrzymują wodę z ujęcia węgorzewskiego, jak i odprowadzanie ścieków następuje do oczyszczalni w Węgorzewie.

Na ujęciu w miejscowości Harsz występują duże straty na wodzie i ściekach, wynoszące około 70% tzn. sprzedaż z ujęcia jest mniejsza od faktycznego zakupu od ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie. Budzi to duże zaniepokojenie z uwagi na koszty, jakie gmina pomosi w związku z zakupem z Węgorzewa wody i odprowadzania tam ścieków. Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym jest odłaczenie się od aglomeracji Węgorzewo, poprzez wybudowanie nowego odcinka łączącego sieć wodno – kanalizacyjną w obrębie Harszu i podłączenie jej do oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu.

            W świetle powyższych informacji należy uznać, iż utworzenie w Gminie Pozezdrze spółki prawa hadlowego tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. było zasadne i konieczne.

Opublikowano: 19 czerwca 2019 08:01

Kategoria: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Pozezdrzu

Wyświetleń: 1165

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl