Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr geod. 89 obręb Przytuły - przetarg w dniu 26 listopada 2020 r. został unieważniony.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Przytuły, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie:

Oznaczenie nieruch wg katastru nier.:

Obręb 11

Przytuły

działka ewidencyjna Nr geod. 89

 

Pow. nieruchom.  ha:

0,5882

 

Cena wywoławcza

zł. netto:

31.000,00

(trzydzieści jeden

tysięcy złotych)

Wadium  zł.:

3.000,00

(trzy tysiące złotych)

 

Oznaczenie nieruchomości  wg.  KW:

KW nr OL2G/00012280/5

 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział KW w Węgorzewie

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie nie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu uchwała nr XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r. działka położona jest na obszarze jednostki strukturalnej "TR" o szczególnych predyspozycjach  zarówno do rozwoju turystyki jak i rolnictwa w strefie zainwestowania oznaczonej symbolem "MUR" - mieszkano - usługowa i rekreacyjna.

Opis nieruchomości:

Działka położona jest w m. Przytuły gm. Pozezdrze.  Nieruchomość jest niezabudowana o kształcie nieregularnym zbliżonym do trapezu o kulistym wierzchołku, położona przy końcu zawartej zabudowy wsi w oddaleniu około 100 m od drogi prowadzącej przez wieś Przytuły. Położona w otoczeniu gruntów rolnych i leśnych. Działka nie jest uprawiana rolniczo.

Oznaczenie użytków:  N- 0,2893 ha,

PsVI-0,2325 ha,, RVI--0,0664 ha

Obecnie jest porośnięta drzewostanem i nie jest uzbrojona. Działka znajduje się w dzierżawie. Umowa dzierżawy obowiązuje do dnia 30.09.2022 r.

Termin i miejsce przetargu:

Termin przetargu:

3 grudnia 2020 r.

o godz. 10 00

Miejsce:

Gminny Ośrodek Kultury

11-610 Pozezdrze,     ul. Wolności 2

Sala widowiskowa

 1. W przetargu na daną nieruchomość mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 27 listopada 2020 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 27 listopada 2020 r.środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
  1. Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu na dana nieruchomość. Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
  2. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  3. Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) zostanie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.
  4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  5. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
  6. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
  7. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
  8. Niestawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
  9. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu.
  10. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061).
  11. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
  12. Zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego z uwagi iż powierzchnia działki przekracza 0,3 ha stosownie do postanowień art. 3 ust. 4 ww. ustawy  Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje w pierwszej kolejności prawo pierwokupu danej nieruchomości rolnej.
  13. 7.  Z uwagi, iż działka nr geod. 89 znajduje się w dzierżawie, osoba, która dokona zakupu ww. działki na podstawie art. 678 kc  w czasie trwania umowy dzierżawy wstępuje w stosunek dzierżawy w miejsce zbywcy.
  14. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Osoby przystępujące do przetargu będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowych nieruchomości w przetargu.
  15. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.
  16. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu, pokój nr lub 13 tel. 087/4279006 w. 46 na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl, www.pozezdrze.pl  e-mail:ug@pozezdrze.pl

Opublikowano: 29 października 2020 12:31

Kategoria: Nieruchomości

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu [54 KB]

wyciąg z ogłoszenia o przetargu [14.89 KB]

unieważnienie przetargu [13.67 KB]

Wyświetleń: 146

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl