wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działki m. Harsz

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020 r.  poz. 65 ze zm.) ogłasza co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczone zostały do sprzedaży niżej wymienione niezabudowane

nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Pozezdrze, położone w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze, powiat  węgorzewski, woj. warmińsko - mazurskie.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

Pow. nieruchomości m2

Cena nieruchomości netto (zł.)

Oznaczenie w KW

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

1.

Obręb 2

Harsz

działka nr geod.

 

365/79

1353

50.000,00

KW Nr OL2G/00009732/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie  objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na terenie KOLONIA HARSZ  obręb Harsz, gmina Pozezdrze zatwierdzonego uchwałą  Nr XLI/205/06 Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2006 r. Położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: 13MN - Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość położona jest w pobliżu istniejącej zabudowy mieszkaniowej, pensjonatowo-turystycznej, w odległości ok. 4,5 km od zwartej zabudowy wsi Harsz i miejscowości Sztynort Duży. Położona jest w pasie dzielącym dwa duże jeziora: Święcajty i Dargin. Działka posiada dogodny dojazd z drogi powiatowej relacji Pozezdrze – Sztynort, następnie, drogą wewnętrzną    Bezpośrednio za pasem drogi asfaltowej rozciąga się jezioro Dargin. Położona jest na obszarze chronionego krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich. Nieruchomość położona jest na obszarze do którego doprowadzono - energię elektryczną, sieć wodno - kanalizacyjną. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta w centrum miejscowości.

1.

Obręb 2

Harsz

działka nr geod.

 

365/80

1857

67.000,00

KW Nr OL2G/00009732/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie  objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na terenie KOLONIA HARSZ  obręb Harsz, gmina Pozezdrze zatwierdzonego uchwałą  Nr XLI/205/06 Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2006 r. Położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: 13MN - Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość położona jest w pobliżu istniejącej zabudowy mieszkaniowej, pensjonatowo-turystycznej, w odległości ok. 4,5 km od zwartej zabudowy wsi Harsz i miejscowości Sztynort Duży. Położona jest w pasie dzielącym dwa duże jeziora: Święcajty i Dargin. Działka posiada dogodny dojazd z drogi powiatowej relacji Pozezdrze – Sztynort, następnie, drogą wewnętrzną.   Bezpośrednio za pasem drogi asfaltowej rozciąga się jezioro Dargin. Położona jest na obszarze chronionego krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich. Nieruchomość położona jest na obszarze do którego doprowadzono - energię elektryczną, sieć wodno - kanalizacyjną. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta w centrum miejscowości.

1. Zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2020 r. , poz. 65 ze zm.)  do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący  podatek  VAT.

2. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze, oraz zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu.

3. Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze  zm.) pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

4. Osoby, o których mowa powyżej, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r. i złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ceną ustaloną w sposób określony w ustawie. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną powyżej. O ile w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na zasadach określonych wyżej albo co do której przepisy nie mają zastosowania, podlegają sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

5. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość  powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061  r. ze zm.).

6.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych  - pokój nr 13, tel.: 874279006 wew.46.

 

Opublikowano: 23 października 2020 10:52

Kategoria: Nieruchomości

Wyświetleń: 212

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl