wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020 r. , poz. 65 ze zm.) ogłasza co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczona została do sprzedaży niżej opisana nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Pozezdrze, oznaczona nr geod 214 obręb Pieczarki gm. Pozezdrze powiat węgorzewski, woj. warmińsko - mazurskie w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

 

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

nieruchomości

(ha)

Cena

nieruchomości netto

w zł.

Oznaczenie nieruchomości w KW

Przeznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

214

obręb Pieczarki

0,0930

6591,00 zł.

 

KW nr OL2G/00012241/0

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII zamiejscowy Wydział KW w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, który nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

w Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Pozezdrze uchwalonym przez radę Gminy w Pozezdrzu przedmiotowa działka położona jest na obszarze jednostki strukturalnej „T” o predyspozycjach zarówno do rozwoju turystyki jak i rolnictwa w strefie zainwestowania oznaczonej symbolem „MUR" - mieszkalno - usługowa i rekreacyjna.

Nieruchomość gruntowa położona jest w centrum m. Pieczarki będąca w użytkowaniu wieczystym  zabudowana  budynkiem zlewni mleka stanowiący odrębną nieruchomość. Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej relacji Pozezdrze - Świdry. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do trapezu.

1. Zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 106 ze zm.)  sprzedaż ww. nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

2. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze, oraz zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu.

3. Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze  zm.) pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

4. Osoby, o których mowa powyżej, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 08 września 2020 r. i złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ceną ustaloną w sposób określony w ustawie. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną powyżej. O ile w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na zasadach określonych wyżej albo co do której przepisy nie mają zastosowania, podlegają sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

6. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych  - pokój nr 13, tel.: 874279006 wew.46.

 

Opublikowano: 28 lipca 2020 07:43

Kategoria: Nieruchomości

Załączniki:

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży [14.88 KB]

Wyświetleń: 388

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl