wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 (link otworzy duże zdjęcie)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) ogłasza co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze  została przeznaczona do sprzedaży niżej opisana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Pozezdrze, oznaczona nr ewidencyjnym 30/26 obręb Kolonia Pozezdrze, gm. Pozezdrze, woj. warmińsko – mazurskie powstałej w wyniku podziału nieruchomości nr geod. 30/10 obręb Kolonia Pozezdrze w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na powiększenie sąsiedniej nieruchomości  w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania:

Nr KW

Nr działki

Pow. działki ha

Obręb

Przeznaczenie nieruchomości

Cena

nieruchomości

Forma sprzedaży

OL2G/00013704/1

30/26

0,0025

Kolonia Pozezdrze

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, który nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy.

556,00

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz

właściciela nieruchomości przyległych

oznaczonych jako działki:

nr geod. 30/13  obręb Kolonia Pozezdrze.

  1. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 września 2004 r. sprzedaż działki gruntu zwolniona jest z podatku VAT.
  2. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, oraz poprzez zamieszczenie niniejszego wykazu na stronach internetowych Urzędu Gminy w Pozezdrzu www.bip.pozezdrze.pl oraz  www.pozezdrze.pl
  3. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze  zm.) pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a)       przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

b)      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed datą 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercą.

  1. Osoby, o których mowa powyżej, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 16 marca 2020 r. oraz złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną powyżej.

  1. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinny spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1061).
  2. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – pok. Nr 13, tel. 87 427 90 06 wew. 46, ug@pozezdrze.pl,

 

Opublikowano: 30 stycznia 2020 10:20

Kategoria: Nieruchomości

Załączniki:

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży [15.42 KB]

Wyświetleń: 171

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl