wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r.  poz. 2204 ze zm.) ogłasza co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczona została do zbycia w drodze bezprzetargowej poprzez wniesienie aportu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Pozezdrzu niżej wymieniona zabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Pozezdrze, położona w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gmina Pozezdrze, powiat  węgorzewski, woj. warmińsko - mazurskie.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

Pow. nieruchomości m2

Cena nieruchomości netto (zł.)

Oznaczenie w KW

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

1.

Nieruchomość składająca się z następujących działek:

działka nr geod 275/23 o pow. 60 m 2,

działka nr geod.  275/24 o pow.  232 m2,

działka nr geod. 275/25 o pow. 99 m2.

 

 

łączna pow.  391 m2

300.000,00

(trzysta tysięcy złotych )

Księga Wieczysta KW Nr OL2G/00009427/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie  objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego południowo - środkowego fragmentu miejscowości Pozezdrze, gmina Pozezdrze   zatwierdzonego Uchwałą  Nr XIV/68/07 Rady Gminy z dnia 15 października  2007 r. Nieruchomość położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: 5U - teren zabudowy usługowej. Na terenie, na którym zlokalizowana jest nieruchomość dopuszcza się realizację  modernizacji i przebudowy istniejących budynków, obiektów i urządzeń  usługi kultury i rekreacji., obiektów usługowych, dróg dojazdowych i parkingów do obsługi terenu, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zielenie izolacyjnej i zieleni urządzonej. .Pełny tekst planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się na  stronie internetowej: www.bip.pozezdrze.pl oraz http://portal.gison.pl/pozezdrze/

 

Nieruchomość położona jest centralnej strefie wsi Pozezdrze w gminie Pozezdrze w powiecie węgorzewskim w otoczeniu terenów zabudowanych.

Nieruchomość składa się z następujących działek:

działka niezabudowana nr geod.  275/23 o pow. 60 m2 stanowiącej dojazd do siedziby spółki oddana w użyczenie,

działka nr geod. 275/24 o pow. 232 m2 zabudowana jest budynkiem  biurowym eksploatowanym przez Przedsiębiorstwo  Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  w Pozezdrzu na podstawie umowy użyczenia.

działka nr geod. 275/25 o pow. 99 m2 zabudowa  budynkiem biurowym oddanym w najem dla Orange.

Forma przekazania nieruchomości  - wkład niepieniony (aport) do spółki

 

1. Zgodnie z art. 6 pkt.1  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2018 r. , poz. 2174 ze zm.)  wniesienie aportu do spółki wyłączone jest z opodatkowania podatkiem VAT.

2. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze, oraz zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu.

3. Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2204  ze  zm.) pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

4. Osoby, o których mowa powyżej, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 2 grudnia 2019 r. i złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ceną ustaloną w sposób określony w ustawie. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną powyżej. O ile w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na zasadach określonych wyżej albo co do której przepisy nie mają zastosowania, podlegają sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

6.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych  - pokój nr 13, tel.: 874279006 wew.46.

 

Opublikowano: 22 października 2019 14:34

Kategoria: Nieruchomości

Załączniki:

wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia [15.11 KB]

Wyświetleń: 310

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl