wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr geod. 56/9 obręb Kutry

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) ogłasza co następuje:

 

z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczona została do sprzedaży niżej wymieniona  nieruchomość rolna niezabudowana stanowiąca własność Gminy Pozezdrze położona w obrębie geodezyjnym Kuty, gmina Pozezdrze, powiat węgorzewski woj. warmińsko - mazurskie.

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

 

Pow. nieruchomości w ha

Cena nieruchomości netto zł

Oznaczenie nieruchomości w KW

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

1.

Obręb 6

Kuty

Działka nr geod

56/9

0,3005

13.000,00

KW Nr OL2G/00000929/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie nie objętym  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu uchwał  nr XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999r. działka położona jest na obszarze jednostki strukturalnej "TR" o predyspozycjach zarówno do rozwoju turystyki, jak i rolnictwa, na terenie preferowanym do dolesień.

Działka rolna niezabudowana nr 56/9 o pow. 0,3005 ha położona jest w obrębie Kuty.  Powstała w wyniku podziału działki nr geod.  56/6 o pow. 0,3800 ha. Grunt na działce sklasyfikowany jest jako orny – RIV i RV z dużą przewagą RV. Przy wszystkich granicach działki występuje zadrzewienie i zakrzaczenie (samosiejki), a także miejscami w jej środkowej części. Działka jest od dłuższego czasu nieużytkowana, niewykaszana. Posiada niekorzystny kształt wielokąta. Dojazd do działki ze strony wsi Kuty odcinkiem drogi asfaltowej ok. 1,5 km. Brak zjazdu z drogi asfaltowej na działkę. W sąsiedztwie zlokalizowane jest pojedyncze siedlisko rolnicze. Otoczone działki stanowią grunty rolne i leśne. Przez przedmiotową działkę przechodzi  napowietrzna linia energetyczna.

Działka oddana jest  w dzierżawę - umowa dzierżawy na czas określony tj. do dnia 30 września 2021 r..

 

 

 

1)  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt  9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2018, poz. 2147 z ze zm.)  sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

 

2)  Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze, oraz poprzez  zamieszczenie wykazu na stronach internetowych Urzędu Gminy w Pozezdrzu www.bip.pozezdzre.pl oraz www.pozezdrze.pl

3)  Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

b)  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed datą 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercą.

4)  Osoby, o których mowa powyżej, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 07 sierpnia 2019 r. i złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną powyżej. O ile w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana  na zasadach określonych wyżej albo co do której przepisy nie mają zastosowania, podlegają sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

5)   Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinny spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U z 2016 r.   poz. 1061).

 

6)  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze, w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych - pokój nr 13, tel.: 87 4279006 wew. 46.

 

 

 

Opublikowano: 25 czerwca 2019 12:42

Kategoria: Nieruchomości

Załączniki:

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży [15.15 KB]

Wyświetleń: 331

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl