Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) ogłasza co następuje:

Z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczona została do sprzedaży niżej wymieniona niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Pozezdrze, położona w obrębie geodezyjnym Stręgielek, gm. Pozezdrze, pow. węgorzewski, woj. warmińsko - mazurskie:

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

Pow. nieruchomości (ha)

Cena nieruchomości netto

(zł.)

Oznaczenie w KW

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

Obręb 12

Stręgielek

działka

Nr geod.

64/5

0,4566

11.000,00

KW. nr OL2G/00012245/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział KW w Węgorzewie

 Dla przedmiotowej nieruchomości nie opracowano obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do sporządzenia w/w planu oraz nie była wydana, decyzja o warunkach zabudowy.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu uchwała nr XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r. przedmiotowa działka położona jest na obszarze jednostki strukturalnej „TR” o predyspozycjach zarówno do rozwoju  turystyki jak i rolnictwa, w strefie zainwestowania "MUR" - mieszkalno - usługowa i rekreacyjna

Działka położona jest w m. Stręgielek  gm. Pozezdrze.  Nieruchomość rolna  niezabudowana o nieregularnym kształcie trapezu.   Według ewidencji gruntów występują grunty pastwiska klasa Ps VI   o pow. 0,2265 ha.,  oraz  nieużytki  0,2301  ha.  Grunty rolne są słabej  jakości.  Działka  nie  jest uprawniana rolniczo. Obecnie powierzchnia gruntów nie nadaje się do użytkowania ze względu na jej zakrzewienie i zadrzewienie. Przedmiotowa działka powstała w wyniku podziału działki nr geod. 64/2.

1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2017 r.  poz. 1221 ze  zm.) sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

2. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze a także poprzez zamieszczenie  na stronach internetowych właściwego urzędu.

3. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

4. Osoby, o których mowa powyżej, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 12 października 2018 r. i złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną powyżej. O ile w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na zasadach określonych wyżej albo co do której przepisy nie mają zastosowania, podlegają sprzedaży w trybie przetargowym.

5 .Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 ze zm.).

6. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych - pokój nr 13 lub 19, tel.: 87 427 90 06 wew.40 lub 46.

 

 

Opublikowano: 27 sierpnia 2018 07:58

Kategoria: Nieruchomości

Załączniki:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży [16.52 KB]

Wyświetleń: 585

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl