Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późm. zm.) ogłasza, co następuje:
z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczona została do oddania w dzierżawę niżej opisana nieruchomość, stanowiąca własność Gminy Pozezdrze

Oznaczenie nieruchomości

Oznaczenie księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia

Termin oddania w dzierżawę

Nieruchomość oznaczona nr geod. 11/19, położona. w Pozezdrzu, gm. Pozezdrze

11804 prowadzona przez Sąd Rej. w Giżycku VII Zam. Wydział KW w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość nie objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Działka gruntu o powierzchni 170 m2

Działka gruntu na której zlokalizowany jest otwór hydrologiczny.

Działka objęta umową dzierżawy do dn. 31.12.2017 r.

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego: 0,35 zł netto /m2 +23% VAT

     3 lata

Poczynając od 2018 r. wysokość czynszu dzierżawnego podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku, o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez GUS.

1) Niniejszy wykaz wywiesza się , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 go Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, na okres 21 dni oraz na stronach internetowych urzędu.

2) Dotychczasowemu dzierżawcy w/w działki przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy dzierżawy na dalszy okres w trybie bezprzetargowym pod warunkiem, że wywiązywał się z postanowień umowy i przed jej wygaśnięciem złoży wniosek o zawarcie umowy na dalszy okres - zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/110/08 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy. Szczegółowe warunki umowy dzierżawy w/w nieruchomości określone zostaną w umowie.

3) Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, pokój nr 13 lub 19, tel. 87/4279006 wew. 40 lub 46, www.bip.pozezdrze.pl, ug@pozezdrze.pl

 

Opublikowano: 05 grudnia 2017 08:09

Kategoria: Nieruchomości

Załączniki:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. [15.18 KB]

Wyświetleń: 260

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl