Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb 2 Harsz - działka 95/4

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) ogłasza co następuje:

Z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczona została do sprzedaży niżej wymieniona niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Pozezdrze, położona w obrębie geodezyjnym Harsz, gm. Pozezdrze, pow. węgorzewski, woj. warmińsko - mazurskie.

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

Pow. nieruchomości (ha)

Cena nieruchomości netto

(zł.)

Oznaczenie w KW

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

Obręb 2

Harsz

działka

Nr geod.

95/4

0,3000

40.000,00

KW. Nr  OL2G/00010912/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział KW w Węgorzewie

Przedmiotowa działka położona jest na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu Uchwała Nr V/22/15 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Harsz, gmina Pozezdrze -  działka ma przeznaczenie MN.23 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka  położona jest na terenie wsi  Harsz o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona w pewnym oddaleniu od terenu zwartej zabudowy wsi w otoczeniu gruntów rolnych, przy drodze gruntowej prowadzącej do  drogi głównej biegnącej przez wieś Harsz> do działki nie ma doprowadzonych urządzeń infrastruktury technicznej woda, kanalizacja, prąd. Obecnie działka uprawiana jest rolniczo - grunty orne RIV b -0,30 ha.

Działka znajduje się w dzierżawie - umowa dzierżawy obowiązuje do 30.09.2019 r.

 

1. Zgodnie z  ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

2. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, a także poprzez zamieszczenie stronach internetowych właściwego urzędu.

3. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

4. Osoby, o których mowa powyżej, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. i złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ceną ustaloną w sposób określony w ustawie. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną powyżej. O ile w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na zasadach określonych wyżej albo co do której przepisy nie mają zastosowania, podlegają sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

5. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 1061 z późm. zm.).

6.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych   - pokój nr 13 lub 19, tel.: 87 427 90 06 wew.40 lub 46.

 

 

Opublikowano: 30 listopada 2017 11:24

Kategoria: Nieruchomości

Załączniki:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży [16.24 KB]

Wyświetleń: 641

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl