Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) ogłasza, co następuje:
z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczone zostały do oddania w najem lokale użytkowe położone w budynku przy ul. 1 Maja 1c w Pozezdrzu, stanowiące własność Gminy Pozezdrze

Oznaczenie nieruchomości

Oznaczenie księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Pow. lokalu

Opis nieruchomości

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia

Termin oddania w najem

Lokale użytkowe wraz z przynależnymi pomieszczeniami pomocniczymi wspólnego użytkowania, położone w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. 1 Maja 1c w Pozezdrzu (na działce gruntu nr geod. 171/6)

Kw Nr OL2G/00016354/3 prowadzona przez Sąd Rej. w Giżycku VII Zam. Wydział KW w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego południowo – środkowego fragmentu miejscowości Pozezdrze zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/68/07 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 15 października 2007 r. zgodnie z którym położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1UZ-tereny usług ochrony zdrowia. Zagospodarowanie – na prowadzenie usług medycznych, aptekarskich

21,96 m2 +23,22 m2 – udział w powierzchni pomieszczeń wspólnego użytkowania
= 45,18 m2

lokal użytkowy składający się z jednego pomieszczenia, udział w przynależnych pomieszczeniach pomocniczych wspólnego użytkowania przez najemców lokali. Objęty umową najmu do dn. 31.12.2017 r

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego 6,20 zł/m2 netto +23% VAT.

Termin wnoszenia  czynszu do 10 każdego miesiąca.

3 lata

91,81 m2 +23,22 m2 - udział w powierzchni pomieszczeń wspólnego użytkowania
=115,05 m2

lokal użytkowy składający się z 6 pomieszczeń, udział w przynależnych pomieszczeniach pomocniczych wspólnego użytkowania przez najemców lokali. Objęty umową najmu do dn. 31.12.2017 r

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego 6,20 zł/m2 netto +23% VAT.

Termin wnoszenia  czynszu do 10 każdego miesiąca.

 

3 lata

62,50 m2 +23,22 m2 - udział w powierzchni pomieszczeń wspólnego użytkowania
= 85,72 m2

lokal użytkowy- składający się z 6 pomieszczeń, udział w przynależnych pomieszczeniach pomocniczych wspólnego użytkowania przez najemców lokali. Objęty umową najmu do dn. 31.12.2017 r

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego 6,20 zł/m2 netto +23% VAT.

Termin wnoszenia  czynszu do 10 każdego miesiąca.

 

3 lata

Poczynając od 2018 r. wysokość czynszu dzierżawnego podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku, o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez GUS.

1) Niniejszy wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 go Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, na okres 21 dni oraz zamieszcza się na stronach internetowych urzędu.

2) Dotychczasowym najemcom w/w lokali przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na dalszy okres w trybie bezprzetargowym pod warunkiem, że wywiązali się z postanowień umowy i przed jej wygaśnięciem złożyli wniosek o zawarcie umowy na dalszy okres - zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/110/08 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy. Szczegółowe warunki najmu w/w nieruchomości określone zostaną w umowie najmu.

3)  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu, przy ul. 1 Maja 1a, pok. 13 lub 19, tel. 87/4279006 wew. 39 lub 46 www.bip.pozezdrze.pl, ug@pozezdrze.pl

 

 

 

Opublikowano: 09 listopada 2017 12:15

Kategoria: Nieruchomości

Załączniki:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. [16.66 KB]

Wyświetleń: 310

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl