Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr geod. 112 obręb Piłaki Wielkie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Piłaki Wielkie, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie:

 

Oznaczenie nieruch wg katastru nier.:

Obręb 8 Piłaki Wielkie  działka  Nr geod. 112

udział   wynoszący 3/7 w nieruchomości  gruntowej zabudowanej

Pow. nieruchom.  ha:

0,2800

udział 3/7

0,1200

Cena wywoławcza

zł. netto:

20.000,00

(dwadzieścia

tysięcy złotych)

Wadium  zł.:

2.000,00

(dwa tysiące złotych)

Oznaczenie nieruchomości  wg.  KW:

KW. Nr OL2G/00003197/0

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział KW w Węgorzewie

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie nie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu uchwała nr XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r. działka położona jest w strefie zainwestowania "MU" - mieszkalno – usługowej.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest we wsi Piłaki Wielkie przy drodze asfaltowej z którą przedmiotowa działka graniczy. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Budynek mieszkalny jest budynkiem wolnostojącym murowanym  z częściowo użytkowym poddaszem, dach drewniany dwuspadowy  pokryty dachówką. Gmina posiada udział w przedmiotowej nieruchomości w wys. 3/7. W części budynku należącym do gminy znajduje się lokal  mieszkalny.  Na parterze - korytarz, kuchnia i pokój o pow. 52,79 m2,  na poddaszu jeden pokój o pow. 18,64 m2  pow. strychu (korytarz i strych ) - 37,62 m2  Łączna pow. części mieszkalnej gminy - 109,05 m2. W budynku mieszkalnym jest instalacja elektryczna i wodna, brak ogrzewania. Budynek gospodarczy - gmina posiada udział w budynku 3/7 jest to budynek wolnostojący, częściowo podpiwniczony, z poddaszem użytkowym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia pomieszczeń przynależnych do udziału gminy:

pow. piwnicy: 23,49 m2

pow. dwóch pomieszczeń na parterze 100,32 m2

pow. poddasza 115,96 m2

Łączna pow. części gospodarczej gminy - 239,77 m2

 

Termin i miejsce przetargu:

Termin przetargu: 12 grudnia 2017 r. o godz. 10 00

Miejsce: Urząd Gminy 11-610 Pozezdrze,  ul. 1 Maja 1a, pok. nr 12.

Pierwszy przetarg odbył się odpowiednio: 30 czerwca 2017 r.

 1. W przetargu na daną nieruchomość mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 06 grudnia 2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 06 grudnia 2017 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
 2. Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu na daną nieruchomość, uczestnik przetargu  winien legitymować się dowodem tożsamości.
 3. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku  VAT.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 6. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich  oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
 7. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
 8. Wszelkie koszty  i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
 9. Nie stawienie się Nabywcy nieruchomości bez  usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 10. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu.
 11. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
 12. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późm. zm.).
 13. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo ogólne udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
 14. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu, tel. 087/4279006 w. 40 lub 46 oraz na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl,www.pozezdrze.pl  e-mail: ug@pozezdrze.pl

Opublikowano: 07 listopada 2017 09:45

Kategoria: Nieruchomości

Załączniki:

ogłoszenie o przetargu [51.5 KB]

Wyciąg z ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości [16.23 KB]

Wyświetleń: 236

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl