Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr geod. 173 obręb Kolonia Pozezdrze

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia Pozezdrze, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie:

 

Oznaczenie nieruch wg katastru nier.:

Obręb 4

Kolonia Pozezdrze

działka ewidencyjna Nr geod.

173

Pow. nieruchom.  ha:

9,1400

 

Cena wywoławcza

zł. netto:

185.000,00

(sto osiemdziesiąt pięć

tysięcy złotych)

Wadium  zł.:

19.000,00

(dziewiętnaście tysięcy złotych)

Oznaczenie nieruchomości  wg.  KW:

działka opisana w  KW Nr OL2G/00011799/9

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla przedmiotowej nieruchomości nie opracowano obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do sporządzenia w/w planu oraz nie była wydana, decyzja o warunkach zabudowy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu uchwała nr XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r. przedmiotowa działka położona jest na obszarze jednostki strukturalnej „RT”, gdzie podstawową funkcją powinno być rolnictwo, jako funkcja uzupełniająca – turystyka.

Opis nieruchomości:

Działka położona jest w m. Kolonia Pozezdrze gm. Pozezdrze.  Nieruchomość rolna  niezabudowana o nieregularnym kształcie. Według ewidencji gruntów przeważają grunty orne klasa RIVa, RIVb  o pow.5,75 ha.,  pastwiska i łąki - 1,52 ha. oraz lasy 0,64 ha. Grunty rolne są średniej  jakości.  Działka   jest uprawniana częściowo rolniczo. Posiada dobry dojazd droga gruntową dobrze utrzymana. Działka położona jest w otoczeniu gruntów rolnych.  Drzewostan porastający działkę  jest słabej jakości , przeważnie liściasty. Działka w części około 2,30 ha  znajduje się w dzierżawie. Umowy  dzierżawy obowiązują  do dnia 30.09.2018 r.   

Termin i miejsce przetargu:

Termin przetargu: 30 listopada 2017 r. o godz. 13 00

Miejsce: Urząd Gminy

11-610 Pozezdrze,  ul. 1 Maja 1a, pok. nr 12.

Warunki udziału w przetargu:

  1. W przetargu na powyższą nieruchomość należy wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 24 listopada 2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 24 listopada 2017 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
  2. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 2a, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2052 z późn.zm.). 
  3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo ogólne udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
  4. Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości.
  5. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  6. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) sprzedaż  nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
  7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Postąpienie minimum – 1850,00 zł. (jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych).
  8. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
  9. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
  10. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
  11. Nie stawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
  12. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rozwoju i Przedsięwzięć Publicznych  Urzędu Gminy w Pozezdrzu.
  13. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
  14. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920  r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016  r., poz. 1061).
  15. Z uwagi iż część gruntu ww. działki posiada użytki leśne, zgodnie z art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 788), w przypadku sprzedaży ww. nieruchomości przysługuje Lasom Państwowym z mocy prawa, prawo pierwokupu gruntu. W związku z powyższym konieczne będzie zawarcie warunkowej umowy sprzedaży.
  16. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.
  17. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w  Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych  Urzędu Gminy w Pozezdrzu, pokój nr 13 lub 19 tel. 087/4279006 w. 40 lub 46, oraz na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl, lub www.pozezdrze.pl  e-mail:ug@pozezdrze.pl

Opublikowano: 25 października 2017 10:30

Kategoria: Nieruchomości

Załączniki:

ogłoszenie o przetargu [53 KB]

Wyciąg z ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości [17.78 KB]

Wyświetleń: 129

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-web.pl