Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Pozezdrze

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2016 r.  poz. 2147 z późn. zm.) ogłasza co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczone zostały do sprzedaży niżej wymienione niezabudowane nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Pozezdrze, położone w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gmina Pozezdrze, powiat  węgorzewski, woj. warmińsko - mazurskie.

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

Pow. nieruchomości m2

Cena nieruchomości netto (zł.)

Oznaczenie w KW

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

Obręb 9- Pozezdrze

działka nr geod.

615

3626

110.000,00

KW Nr OL2G/00011217/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg

Wieczystych  w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie  objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  fragmentu wsi Pozezdrze zatwierdzonego uchwałą  Nr XXIV/124/2000 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2000 r. Położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: UT  -  projektowana zabudowa letniskowa, mieszkalna lub usługowa.

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej  wsi Pozezdrze  w otoczeniu terenów niezabudowanych oraz w   sąsiedztwie rzeki Sapiny.  W niedalekiej odległości znajduje się   brzeg Jeziora Pozezdrze oraz dwie nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi. Odległość do siedziby powiatu Węgorzewo około 17 km. Położenie nieruchomości korzystne, teren działki płaski w całości porośnięty roślinnością polną oraz   drzewami.  Kształt działki korzystny przypominający prostokąt. Dostępność komunikacyjna drogą gruntową od skrzyżowania z drogą powiatową Pozezdrze - Kuty natomiast w dalszej części drogą gruntową  z utrudnieniami, a ostatni odcinek około 150 m drogą nieurządzoną nieutwardzoną. Działka posiada dostęp do uzbrojenia technicznego -  woda, kanalizacja  w odległości około 400 m. 

Obręb 9- Pozezdrze

działka nr geod.

 

610

4609

140.000,00

KW Nr OL2G/00011217/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie  objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  fragmentu wsi Pozezdrze zatwierdzonego uchwałą  Nr XXIV/124/2000 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2000 r. Położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: UT  -  projektowana zabudowa letniskowa, mieszkalna lub usługowa.

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej  wsi Pozezdrze  w otoczeniu terenów niezabudowanych oraz w   sąsiedztwie rzeki Sapiny.  W niedalekiej odległości znajduje się   brzeg Jeziora Pozezdrze oraz dwie nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi. Odległość do siedziby powiatu Węgorzewo około 17 km. Położenie nieruchomości korzystne, teren działki płaski w całości porośnięty roślinnością polną oraz   drzewami.  Kształt działki korzystny przypominający prostokąt. Dostępność komunikacyjna drogą gruntową od skrzyżowania z drogą powiatową Pozezdrze - Kuty natomiast w dalszej części drogą gruntową  z utrudnieniami, a ostatni odcinek około 400 m drogą nieurządzoną nieutwardzoną. Działka posiada dostęp do uzbrojenia technicznego -  woda, kanalizacja   w odległości około 150 m.

 

1. Zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U z 2017 r.  poz. 1221)  do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący  podatek  VAT.

2. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze, oraz  na stronach internetowych Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

3. Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późm. zm.) pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

4. Osoby, o których mowa powyżej, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 20 października 2017 r. i złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ceną ustaloną w sposób określony w ustawie. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną powyżej. O ile w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na zasadach określonych wyżej albo co do której przepisy nie mają zastosowania, podlegają sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

5. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość  powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu  nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 2052 z późm. zm.)).

6.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych   - pokój nr 13 lub 19, tel: 874279006 wew.40 lub 46. www.bip.pozezdzre.pl i www.pozezdrze.pl

 

Opublikowano: 06 września 2017 08:49

Kategoria: Nieruchomości

Załączniki:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży [16.97 KB]

Wyświetleń: 301

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl