Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 125/3 obręb Pozezdrze

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) ogłasza co następuje:

Z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczona została do sprzedaży niżej wymieniona niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Pozezdrze, położona w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gm. Pozezdrze, pow. węgorzewski, woj. warmińsko - mazurskie:

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

Pow. nieruchomości (ha)

Cena nieruchomości netto

(zł.)

Oznaczenie w KW

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

Obręb 9

Pozezdrze

działka

Nr geod.

125/3

0,2082

81.000,00

KW. nr OL2G/00002439/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział KW w Węgorzewie

Dla przedmiotowej nieruchomości nie opracowano obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do sporządzenia w/w planu.

Dla przedmiotowej działki została wydana decyzja Nr 8/10  o warunkach zabudowy z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego i infrastruktury towarzyszącej.

Działka położona jest w  miejscowości  Pozezdrze.  Jest to nieruchomość rolna  niezabudowana o  kształcie prostokąta w oddaleniu od ul. 1 Maja. Dojazd do działki od drogi powiatowej w kierunku m. Pieczarki, następnie pierwsza droga w prawo (przy kościele) , przy tej drodze czwarta działka z prawej strony. Działka sąsiaduje z innym działkami zabudowanymi i niezabudowanymi  przy których znajduje  się sieć uzbrojenia terenu.

 

1. Zgodnie z  ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2016 r.  poz. 710 z późm. zm.) do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

2. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze oraz na stronach internetowych urzędu.

3. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

4. Osoby, o których mowa powyżej, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 27 lipca 2017 r. i złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną powyżej. O ile w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na zasadach określonych wyżej albo co do której przepisy nie mają zastosowania, podlegają sprzedaży w trybie przetargowym.

5.Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późm. zm.).

6. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych - pokój nr 13 lub 19, tel.: 87 427 90 06 wew.40 lub 46. www.bip.pozezdrze.pl i www.pozezdrze.pl

 

Opublikowano: 13 czerwca 2017 08:55

Kategoria: Nieruchomości

Załączniki:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży [16.7 KB]

Wyświetleń: 476

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl