Ogłoszenie o zwołaniu XVIII Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

 (link otworzy duże zdjęcie)

 O G Ł O S Z E N I E

zwołuję XVIII (osiemnastą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 31 sierpnia 2016 roku (środa) o godz. 1200 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
5. Informacje z działalności międzysesyjnej:

a) przewodniczącego Rady Gminy

b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

c)  przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska

d) przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

e) sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

f)   zapytania radnych do przekazanych informacji

6. Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz  udzielane odpowiedzi.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Pozezdrze,

b) przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020,

c)  ustalenia  wynagrodzenia Wójta Gminy Pozezdrze,

d) zmian w budżecie gminy na rok 2016,

8. Zapytania i informacje.
9. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodnicząca Rady Gminy

        /-/  Barbara Ginkowska

Opublikowano: 22 sierpnia 2016 07:02

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 511

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-web.pl