Ogłoszenie o posiedzeniu XVI sesji Rady Gminy Pozezdrze

 (link otworzy duże zdjęcie)

O G Ł O S Z E N I E

zwołuję   XVI  (szesnastą) Sesję  Rady Gminy  Pozezdrze,   która  odbędzie  się  dnia

28 września 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury

w Pozezdrzu (sala  widowiskowa),  z  następującym  porządkiem  obrad:

 

 1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

2.  Powołanie Sekretarza obrad.

3.  Przedstawienie porządku obrad.

4.  Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)        przewodniczącego Rady Gminy,

b)        przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

c)         przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego,

d)        przewodniczącego Komisji do spraw społecznych,

e)        przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.

5.        Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

6.        Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz  udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

7.        Interpelacje i zapytania radnych.

8.    Informacja  o przebiegu wykonania budżetu gminy Pozezdrze za  pierwsze półrocze 2020r.

9.     Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       zlecenia przeprowadzenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pozezdrze w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Pozezdrzu,

b)       zaliczenia drogi wewnętrznej w Wyłudach do kategorii dróg gminnych,

c)        zawarcia  porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy wchodzących w skład aglomeracji Węgorzewo przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Węgorzewo,

d)       ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pozezdrze,

e)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2020-2026,

f)         zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2020.

10.    Zapytania i informacje.

11.    Zamknięcie obrad sesji.

 

        Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pozezdrze

                     /-/  Barbara Ginkowska

W najwyższej trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszej gminy, ze względu na stan epidemii wszystkich zainteresowanych zachęcam do oglądania  przebiegu sesji w Internecie pod adresem:  http://bip.pozezdrze.pl/wiadomosci/11735/transmisja_sesji

lub na  www.pozezdrze.pl

Opublikowano: 18 września 2020 09:24

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 96

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl