Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze

Pozezdrze, dnia 15 czerwca  2020r.

Rada Gminy  Pozezdrze

 

 

INFORMACJA  O  POSIEDZENIU  KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE

 

 

            Przewodnicząca Rady Gminy Pozezdrze informuje, że dnia  22 czerwca  2020r. na godz. 11:00 (poniedziałek) odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Pozezdrze, w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu – sala widowiskowa,  z następującą tematyką spotkania: 

1.        Omówienie raportu o stanie gminy Pozezdrze za rok 2019.

2.       Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze wotum zaufania.

3.       Zapoznanie się z  sprawozdaniem Wójta Gminy Pozezdrze z wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za  rok 2019 wraz z informacją  o stanie mienia.

4.       Zapoznanie się z uchwałą  Nr RIO.VIII-0120-198/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej   w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2020r, w sprawie wydania opinii o przedłożonym  przez Wójta Gminy Pozezdrze sprawozdaniu z wykonania  budżetu Gminy Pozezdrze za 2019 rok.

5.       Zapoznanie się z opinią  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Pozezdrzu dotycząca wykonania budżetu Gminy za rok 2019.

6.       Zapoznanie się z wnioskiem   Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pozezdrze.

7.       Zapoznanie się z uchwałą   Nr RIO.VIII-0120-245/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Olsztynie  w sprawie  zaopiniowania  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pozezdrze w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium za 2019 rok.

8.       Omówienie projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego za 2019 rok.

9.        Omówienie projektu  uchwały  w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium  z tytułu wykonania   budżetu za 2019 rok.

10.    Zapoznanie się i omówienie  projektów uchwał  w sprawie:

a)     przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2020 roku,

b)     zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2020-2026,

c)     zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2020.

11.     Zapytania i informacje.

12.    Zamknięcie  posiedzenia komisji.

 

                Przewodnicząca  Rady Gminy Pozezdrze   

                         /-/  Barbara Ginkowska

Opublikowano: 15 czerwca 2020 13:23

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 213

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl