Ogłoszenie o XV Sesji Rady Gminy Pozezdrze. W najwyższej trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszej gmin, ze względu na stan epidemii wszystkich zainteresowanych zachęcam do oglądania przebiegu sesji w Internecie pod adresem: http://bip.pozezdrze.pl/wiadomosci/11735/transmisja_sesji lub na www.pozezdrze.pl

O G Ł O S Z E N I E

zwołuję   XV  (piętnastą) Sesję  Rady Gminy  Pozezdrze,   która  odbędzie  się  dnia

22 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury

w Pozezdrzu (sala  widowiskowa),  z  następującym  porządkiem  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

2. Powołanie Sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4.  Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)         przewodniczącego Rady Gminy,

b)         przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

c)         przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego,

d)         przewodniczącego Komisji do spraw społecznych,

e)         przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.

5.      Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

6.      Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz  udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Przedstawienie raportu o stanie gminy Pozezdrze za rok 2019.

9.      Debata nad raportem o stanie gminy Pozezdrze:

a)         Głosy radnych;

b)         Głosy mieszkańców.

10.  Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze wotum zaufania.

11.  Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy Pozezdrze z wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za  rok 2019 wraz z informacją  o stanie mienia.

12.  Przedstawienie uchwały Nr RIO.VIII-0120-198/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej   w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2020r, w sprawie wydania opinii o przedłożonym  przez Wójta Gminy Pozezdrze sprawozdaniu z wykonania  budżetu Gminy Pozezdrze za 2019 rok.

13.    Opinia  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Pozezdrzu dotycząca wykonania budżetu Gminy za rok 2019.

14.    Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pozezdrze.

15.    Przedstawienie uchwały Nr RIO.VIII-0120-245/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Olsztynie  w sprawie  zaopiniowania  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pozezdrze w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium za 2019 rok.

16.     Dyskusja  nad sprawozdaniem z wykonania  budżetu za 2019 rok.

17.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego za 2019 rok.

18.     Podjęcie  uchwały  w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium  z tytułu wykonania   budżetu za 2019 rok.

19.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)             przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2020 roku,

b)             zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2020-2026,

c)             zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2020.

20.   Zapytania i informacje.

21.    Zamknięcie obrad sesji.

 

    Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pozezdrze

             /-/  Barbara Ginkowska

 

W najwyższej trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszej gmin, ze względu na stan epidemii wszystkich zainteresowanych zachęcam do oglądania  przebiegu sesji w Internecie pod adresem: http://bip.pozezdrze.pl/wiadomosci/11735/transmisja_sesji

lub na www.pozezdrze.pl

Opublikowano: 05 czerwca 2020 07:32

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 211

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl