Ogłoszenie o XIV Sesji Rady Gminy PozezdrzeW najwyższej trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszej gmin, ze względu na stan epidemii wszystkich zainteresowanych zachęcam do oglądania przebiegu sesji w Internecie pod adresem: http://bip.pozezdrze.pl/wiadomosci/11735/transmisja_sesji lub na www.pozezdrze.pl

O G Ł O S Z E N I E

zwołuję   XIV  (czternastą) Sesję  Rady Gminy  Pozezdrze,   która  odbędzie  się  dnia

25 maja 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury

w Pozezdrzu (sala  widowiskowa),  z  następującym  porządkiem  obrad:

 1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

2.    Powołanie Sekretarza obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad.

4.    Wybór II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pozezdrze:

a)        zgłaszanie kandydatów do komisji Skrutacyjnej,

b)        przedstawienie  przez komisję Skrutacyjną sposobu głosowania,

c)         zgłaszanie kandydatów  na funkcję  Wiceprzewodniczącego Rady,

d)        przeprowadzenie głosowania tajnego przez Komisję Skrutacyjną,

e)         przedstawienie i odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy  Pozezdrze.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy.

7.    Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Pozezdrze:

a)      zgłaszanie kandydatów do komisji Skrutacyjnej,

b)      przedstawienie  przez komisję Skrutacyjną sposobu głosowania,

c)      zgłaszanie kandydatów  na funkcję  Przewodniczącego Rady,

d)      przeprowadzenie głosowania tajnego przez Komisję Skrutacyjną,

e)      przedstawienie i odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy  Pozezdrze.

9.    Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)    przewodniczącego Rady Gminy,

b)    przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

c)    przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego,

d)    przewodniczącego Komisji do spraw społecznych,

e)    przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.

10.         Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

11.         Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz    udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

12.    Interpelacje i zapytania radnych.

13.    Wydanie opinii przez Radę Gminy w Pozezdrzu, dotyczącej „Oceny zasobów pomocy  społecznej na 2019 rok dla gminy Pozezdrze”.

14.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,

b)   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim  w sprawie powierzenia Gminie Pozezdrze w roku 2020 prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,

c)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2020-2026,

d)   zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2020.

15.     Zapytania i informacje.

16.     Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze

               Tomasz Sikorski

Opublikowano: 19 maja 2020 14:22

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 179

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl