Ogłoszenie o XIII Sesji Rady Gminy PozezdrzeW najwyższej trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszej gmin, ze względu na stan epidemii wszystkich zainteresowanych zachęcam do oglądania przebiegu sesji w Internecie pod adresem: http://bip.pozezdrze.pl/wiadomosci/11735/transmisja_sesji lub na www.pozezdrze.pl

O G Ł O S Z E N I E

zwołuję   XIII  (trzynastą) Sesję  Rady Gminy  Pozezdrze,   która  odbędzie  się  dnia

28 kwietnia 2020 roku (wtorek) o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury

w Pozezdrzu (sala  widowiskowa),  z  następującym  porządkiem  obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

2.   Powołanie Sekretarza obrad.

3.   Przedstawienie porządku obrad.

4.   Informacje z działalności międzysesyjnej:

a) przewodniczącego Rady Gminy,

b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

c) przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego,

d) przewodniczącego Komisji do spraw społecznych,

e)  przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.

5.   Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

6.   Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz 

udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

7.   Interpelacje i zapytania radnych.

8.   Zapoznanie się z informacją z działalności  i funkcjonowania Przedsiębiorstwa   Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Pozezdrzu za rok 2019.

9.   Przyjęcie sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy za 2019 rok:

– Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu,

  -  Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu.

10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności za 2019 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu.

11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.

12.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a.      przyjęcia przez Gminę Pozezdrze prowadzenia zadania z zakresu działalności Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad dotyczących całorocznego utrzymania chodników i zieleni znajdujących się w pasie drogi krajowej zlokalizowanej na terenie Gminy Pozezdrze,

b.      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2020-2026,

c.      zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2020.

13.    Zapytania i informacje.

14.    Zamknięcie obrad sesji.

   

Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze

    /-/  Tomasz Sikorski

 

W najwyższej trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszej gmin, ze względu na stan epidemii wszystkich zainteresowanych zachęcam do oglądania  przebiegu sesji w Internecie pod adresem: http://bip.pozezdrze.pl/wiadomosci/11735/transmisja_sesji

lub na www.pozezdrze.pl

Opublikowano: 21 kwietnia 2020 08:43

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 207

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl