Ogłoszenie o XII Sesji Rady Gminy Pozezdrze

 

O G Ł O S Z E N I E

 

zwołuję   XII  (dwunastą) Sesję  Rady Gminy  Pozezdrze,   która  odbędzie  się  dnia

17 lutego 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury

w Pozezdrzu (sala  widowiskowa),  z  następującym  porządkiem  obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

2.   Powołanie Sekretarza obrad.

3.   Przedstawienie porządku obrad.

4.   Informacje z działalności międzysesyjnej:

a) przewodniczącego Rady Gminy,

b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

c) przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego,

d) przewodniczącego Komisji do spraw społecznych,

e)  przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.

5.   Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

6.   Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz  udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

7.   Interpelacje i zapytania radnych.

8.   Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy:

- spotkanie z Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie,

- spotkanie z Komendantem Powiatowej Policji w Węgorzewie,

9.   Przyjęcie informacji o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

10.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     ustalenia  regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówce oświatowej, dla której organem  prowadzącym jest Gmina Pozezdrze,

b)     przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2020 roku,

c)      określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Pozezdrze na rok  szkolny 2019/2020,

d)     zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2020-2026,

e)     zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2020.

11.    Zapytania i informacje.

12.    Zamknięcie obrad sesji.

 

    Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze

                     /-/ Tomasz Sikorski

Opublikowano: 10 lutego 2020 10:00

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 82

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl