Ogłoszenie o sprzedaży samochodu STAR 244 specjalny - pożarniczy

Zdjęcie nr 1 (link otworzy duże zdjęcie)

OR.2632.1.2020.ABG

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU STAR 244

 SPECJALNY - POŻARNICZY

Wójt Gminy Pozezdrze, informuje o ogłoszeniu  II nieograniczonego pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu marki STAR 244  samochód specjalny – pożarniczy

I.     Nazwa i siedziba sprzedającego 

Gmina Pozezdrze

ul. 1 Maja 1a

11-610 Pozezdrze

Tel: (+87)4279006

Strona internetowa: www.pozezdrze.pl www.bip.pozezdrze.pl

Email: ug@pozezdrze.pl

II.      Przedmiot przetargu

 • Marka i typ pojazdu: STAR 
 • Wersja:  244
 • Nr rejestracyjny: NWE E973
 • Rok produkcji: 1991
 • Data pierwszej rejestracji: 1991/07/02
 • NR VIN: P244L12249
 • Całkowity przebieg: 61 917 km
 • Dopuszczalna masa całkowita /  dopuszczalna ładowność: 9950 kg / 2846 kg.
 • Przeznaczenie pojazdu: Samochód Specjalny – pożarniczy  
 • Liczba miejsc:  6
 • Silnik typ:  z zapłonem samoczynnym
 • Pojemność silnika/moc: 6842 cm3/ 110 kw (w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, błędnie wpisano  pojemność silnika wstawiono 6480,00cm3)
 • Kolor powłoki lakieru: czerwony – 1 warstwa akrylowa
 • Badanie techniczne ważne do dnia : 14-06-2020 r.
 • Ubezpieczenie OC ważne do dnia : 30-06-2020r. - w przypadku sprzedaży samochodu Gmina zastrzega sobie, iż w terminie 7 dni od sprzedaży zgłosi do ubezpieczyciela o rozwiązanie polisy ubezpieczeniowej w związku ze sprzedażą samochodu.
 • Wyposażenie: wyposażenie standardowe dla samochodu pożarniczego. 
III.   Warunku przystąpienia do przetargu:
 • Wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł. (jeden tysiąc złotych)
 • Wadium wnosi się wyłącznie w PLN na konto sprzedającego tj. Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310 z dopiskiem:  wadium – sprzedaż samochodu pożarniczego  STAR 244
 • Nabywcy  przystępujący do przetargu powinni wykazać się dowodem zapłaty wadium w żądanej wysokości załączając do oferty dowód wpłaty,
 • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone  zwraca się w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z wybranym oferentem
 • Wadium złożone przez nabywcę pojazdu zalicza się na poczet ceny,
 • Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy.
IV.   Cena wywoławcza

Cenę wywoławczą ustala się na kwotę  9 200,00 zł. (dziewięć tysięcy dwieście złotych).

 V.      Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia ofert

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie i zaadresowana: Urząd Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze z dopiskiem na kopercie:  „Oferta na zakup samochodu  STAR 244 – samochód  specjalny pożarniczy Nr rej: NWE  E973”.

Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. pracy urzędu od 7.00 do 15.00, nie później niż do dnia 27 stycznia 2020 r. do godz., 12.00 w sekretariacie urzędu  pokój nr 4 lub przesłać poczta na adres Urzędu.

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu  27 stycznia 2020 r. o godz. 12.15 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu sala konferencyjna nr 12 na I piętrze.

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej najwyższej cenie, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy zaoferowali jednakowe ceny. Komisja zawiadomi oferentów o dodatkowym terminie.

VI.   Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu

Oferta pisemna złożona w przetargu powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta,
 • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 • Oświadczenie oferenta, ze zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy kupna/sprzedaży,
 • Dowód wniesienia wadium.

VII.Odrzucenie ofert, jeżeli

 • została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
 • brak wniesienia wadium,
 • o odrzuceniu oferty komisja informuje oferenta  i zwraca wpłacone  wadium.
VIII.  Oglądanie przedmiotu sprzedaży

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach od 14.01.2020 r. do 24.01.2020 r. w godz. od 9.00 do godz. 14.00  pod adresem ul. Wolności 2, 11-610 Pozezdrzu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym ze sprzedającym.

Osoba do kontaktu z ramienia sprzedającego: Magdalena Mieczkowska Tel: (+87) 4279006 wew. 38.

IX.   Urząd Gminy Pozezdrze zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyny.  Ponadto zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

X.      Inne informacje

 • Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd,
 • Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty,
 • Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna/sprzedaży,
 • Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 
XI.   Załączniki 

Załącznik nr 1 – oferta

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Pozezdrze, dnia  14.01.2020 r.   

                                                                                                      ZATWIERDZAM

 

                                                                                                     Wójt Gminy Pozezdrze

                                                                                                     /-/  mgr Bohdan Mohyła

Opublikowano: 13 stycznia 2020 12:58

Kategoria: Ogłoszenia

Zdjęcia:

Załączniki:

ogłoszenie o przetargu [990.28 KB]

załącznik nr 1 [13.99 KB]

załącznik nr 2 [12.36 KB]

załącznik nr 3 [431.77 KB]

Zdjęcie [13.65 MB]

Zdjęcie [1.13 MB]

Zdjęcie [1.24 MB]

Zdjęcie [1.46 MB]

protokół z otwarcia ofert [303.52 KB]

Wyświetleń: 169

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl