Ogłoszenie o X Sesji Rady Gminy Pozezdrze

O G Ł O S Z E N I E

zwołuję   X  (dziesiątą) Sesję  Rady Gminy  Pozezdrze,   która  odbędzie  się  dnia

18 listopada  2019 roku (poniedziałek) o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury

w Pozezdrzu (sala  widowiskowa),  z  następującym  porządkiem  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum

2. Powołanie Sekretarza obrad.

3.  Przedstawienie porządku obrad.

4.   Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)   przewodniczącego Rady Gminy,

b)   przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

c)  przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego,

d)   przewodniczącego Komisji do spraw społecznych,

e)   przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.

5.   Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

6.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz  udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

7.     Interpelacje i zapytania radnych.

8.  Informacja Wójta Gminy Pozezdrze o stanie  realizacji zadań oświatowych w Gminie  Pozezdrze w roku szkolnym 2018/2019.

9.  Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez Wójta Gminy Pozezdrze, Przewodniczącego Rady Gminy Pozezdrze, Radnych Rady Gminy Pozezdrze oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Pozezdrzu za 2018r.

10.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   pozostawienia skargi bez rozpatrzenia na działalność Wójta Gminy Pozezdrze,

b)   przekazania do komisji Rewizyjnej skargi na sołtysa sołectwa Gębałka,

c)    opłaty miejscowej na rok 2020,

d)   określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020,

e)   uchwalenia programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,

f)     uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Pozezdrze na 2020 rok,

g)   nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Pozezdrze,

h)   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2019-2024,

i)     zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019.

11.  Zapytania i informacje.

12.  Zamknięcie obrad sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze

/-/ Tomasz Sikorski

Opublikowano: 08 listopada 2019 12:52

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 114

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl