Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze

Pozezdrze, dnia  8 listopada   2019r.

 

 

INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE

 

 

              Informuję, że dnia 15 listopada 2019r. na godz. 14:00 (piątek) w Sali widowiskowej GOK w Pozezdrzu , odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Pozezdrze,  które będzie poświęcone tematyce X sesji Rady Gminy:   


1. Informacja Wójta Gminy Pozezdrze o stanie  realizacji zadań oświatowych w Gminie

     Pozezdrze w roku szkolnym 2018/2019.

2.  Ustosunkowanie się do projektów uchwał w sprawie:

a.    pozostawienia skargi bez rozpatrzenia na działalność Wójta Gminy Pozezdrze,

b.    przekazania do komisji Rewizyjnej skargi na sołtysa sołectwa Gębałka,

c.    opłaty miejscowej na rok 2020,

d.    określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020,

e.    uchwalenia programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,

f.      uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Pozezdrze na 2020 rok,

g.    nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Pozezdrze,

h.    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2019-2024,

i.      zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019.

3.        Zapytania i informacje.

 

Przewodniczący Rady Gminy

        /-/ Tomasz Sikorski

Opublikowano: 08 listopada 2019 12:44

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 93

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl