Ogłoszenie o zwołaniu VIII Sesji Rady Gminy

OGŁOSZENIE

zwołuję VIII (ósmą) Sesję Rady Gminy Pozezdrze, która odbędzie się dnia 27 czerwca 2019 roku (czwartek) o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala  widowiskowa), z następującym  porządkiem  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacje z działalności międzysesyjnej:

a) przewodniczącego Rady Gminy,
b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
c) przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego,
d) przewodniczącego Komisji do spraw społecznych,
e) przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
6. Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz  udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „PRZY LESIE” w obrębie geodezyjnym Pieczarki, gmina Pozezdrze,
b) zmiany uchwały nr XXVI/147/17 Rady Gminy w Pozezdrzu w sprawie ustalenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zniżek godzin dla  dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze,
c) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Pozezdrze w 2019r.,  
d) likwidacji aglomeracji Pozezdrze,
e) ustalenia dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze na 2019 rok,
f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2019-2024,
g) zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019.

9.  Zapytania i informacje.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze
/-/ Tomasz Sikorski

Opublikowano: 19 czerwca 2019 14:30

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 239

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl