INFORMACJA o wspólnym posiedzeniu komisji Rewizyjnej oraz spraw społecznych Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że dnia 23 maja 2019r. na godz. 12:00 (czwartek), odbędzie się  wspólne posiedzenie komisji Rewizyjnej oraz  do spraw społecznych Rady Gminy Pozezdrze, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury – sala widowiskowa z następującą tematyką spotkania:  

1. Zapoznanie się z  raportem o stanie gminy Pozezdrze za rok 2018.
2. Zapoznanie się z sprawozdaniem Wójta Gminy Pozezdrze z wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za  rok 2018 wraz z informacją  o stanie mienia.
3. Zapoznanie się z  uchwałą Nr RIO.VIII-0120-159/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 kwietnia 2019r, w sprawie wydania opinii o przedłożonym  przez Wójta Gminy Pozezdrze sprawozdaniu z wykonania  budżetu Gminy Pozezdrze za 2018 rok.
4. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Pozezdrzu dotycząca wykonania budżetu Gminy za rok 2018.
5. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pozezdrze.
6. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Olsztynie  w sprawie  zaopiniowania  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pozezdrze w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium za 2018 rok.
7. Wypracowanie stosownych opinii  i decyzji co do przedstawionych sprawozdań .
8. Opracowanie opinii przez Radę Gminy w Pozezdrzu, dotyczącej „Oceny zasobów pomocy społecznej na 2018 rok dla gminy Pozezdrze”.
9. Zapoznanie się z sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.
10. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pozezdrze oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019r.,
b) ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Pozezdrze publicznych przedszkoli wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych,
c) zmiany uchwały XXVI/147/17 Rady Gminy w Pozezdrzu w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze,
d) zaniechania realizacji inwestycji,
e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2019-2024,
f) zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019.
11. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze  
/-/ Tomasz Sikorski

Opublikowano: 16 maja 2019 09:55

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 184

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl