Ogłoszenie o zwołaniu VII Sesji Rady Gminy

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zwołuję VII (siódmą) Sesję Rady Gminy Pozezdrze, która odbędzie się dnia 27 maja 2019 roku (poniedziałek) o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala widowiskowa), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacje z działalności międzysesyjnej:
a) przewodniczącego Rady Gminy,
b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
c) przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego,
d) przewodniczącego Komisji do spraw społecznych,
e) przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
6. Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz  udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Przedstawienie raportu o stanie gminy Pozezdrze za rok 2018.
9. Debata nad raportem o stanie gminy Pozezdrze.
a. Głosy radnych;
b. Głosy mieszkańców.
10. Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze wotum zaufania.
11. Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy Pozezdrze z wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia.
12. Przedstawienie uchwały Nr RIO.VIII-0120-159/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 kwietnia 2019r, w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pozezdrze sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za 2018 rok.
13. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Pozezdrzu dotycząca wykonania budżetu Gminy za rok 2018.
14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pozezdrze.
15. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pozezdrze w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium za 2018 rok.
16. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
19. Wydanie opinii przez Radę Gminy w Pozezdrzu, dotyczącej „Oceny zasobów pomocy  społecznej na 2018 rok dla gminy Pozezdrze”.
20. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.
21. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pozezdrze oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019r.,
b) ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Pozezdrze publicznych przedszkoli wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych,
c) zmiany uchwały XXVI/147/17 Rady Gminy w Pozezdrzu w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze,
d) zaniechania realizacji inwestycji,
e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2024,
f) zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019.
22. Zapytania i informacje.
23. Zamknięcie obrad sesji.
                                       

Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze
Tomasz Sikorski

Opublikowano: 16 maja 2019 09:48

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 122

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl