Ogłoszenie o zwołaniu V Sesji Rady Gminy w dniu 4 marca 2019 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

O G Ł O S Z E N I E

zwołuję V (piątą) Sesję Rady Gminy Pozezdrze, która odbędzie się dnia 4 marca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala widowiskowa), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacje z działalności międzysesyjnej:
a) przewodniczącego Rady Gminy
b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
c) przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego
d) przewodniczącego Komisji do spraw społecznych
e) przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
a) przedstawienie informacji o przeprowadzonych wyborach sołtysów i rad sołeckich.
6. Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz  udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8.  Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, przedstawiona przez Komendanta Powiatowej Policji w Węgorzewie oraz Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2019 roku,
b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „SOSNOWY ZAKĄTEK” położonych w obrębie Kuty, gmina Pozezdrze,
c) planu doskonalenia form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Pozezdrze w roku 2019,
d)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2019-2024
e) zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019.
10. Zapytania i informacje.
11. Zamknięcie obrad sesji.
                    
Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze

Tomasz Sikorski

Opublikowano: 25 lutego 2019 14:07

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 537

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl