Ogłoszenie o zwołaniu II Sesji Rady Gminy Pozezdrze w dniu 26 listopada o godzinie 12:00

 (link otworzy duże zdjęcie)

O G Ł O S Z E N I E

zwołuję II (drugą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 26 listopada 2018 roku (poniedziałek) o godz. 1200 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala  widowiskowa), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

2. Powołanie Sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacje z działalności międzysesyjnej:

a) przewodniczącego Rady Gminy

b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

c) przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego

d) przewodniczącego Komisji ds. społecznych

e) przewodniczącego Komisji  skarg, wniosków i petycji

5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

6. Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz  udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacja o stanie  realizacji zadań oświatowych w Gminie Pozezdrze w roku szkolnym 2017/2018.

9. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez Wójta Gminy Pozezdrze,  Radnych Rady Gminy Pozezdrze oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka odpadami w Giżycku,

b) wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Mazurskim Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie,

c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Pozezdrze na 2019 rok,

d) określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019,

e) opłaty miejscowej na rok 2019,

f) zmiany Uchwały nr XLVII/284/10 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 15 października  2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

g) uchwalenia programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2019 rok,

h) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pozezdrze,

i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2018-2022,

j) zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2018.

11. Zapytania i informacje.

12. Zamknięcie obrad sesji.

                                                 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tomasz Sikorski

Opublikowano: 20 listopada 2018 19:34

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 335

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl