Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Pozezdrze

Informuję, że dnia  23 listopada 2018r. o godz. 1300 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Pozezdrze w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala widowiskowa), z następującą tematyką posiedzenia :

1. Informacja o stanie  realizacji zadań oświatowych w Gminie Pozezdrze w roku szkolnym 2017/2018.
2. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez Wójta Gminy Pozezdrze,  Radnych Rady Gminy Pozezdrze oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Pozezdrzu.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka odpadami w Giżycku,

b) wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Mazurskim Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie,

c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Pozezdrze na 2019 rok,

d) określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019,

e) opłaty miejscowej na rok 2019,

f) zmiany Uchwały nr XLVII/284/10 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 15 października  2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

g) uchwalenia  programu współpracy  Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,

h) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pozezdrze,

i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2018-2022,

j) zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2018.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tomasz Sikorski

Opublikowano: 20 listopada 2018 19:34

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 240

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl