Ogłoszenie o zwołaniu XL sesji Rady Gminy w Pozezdrzu w dniu 18 października 2018 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

OGŁOSZENIE
zwołuję XL (czterdziestą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 18 października 2018 roku (czwartek) o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

2. Powołanie Sekretarza obrad.

3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy.

5. Informacje z działalności międzysesyjnej:

a) przewodniczącego Rady Gminy 
b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
c) przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
d) przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
e) sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
f) zapytania radnych do przekazanych informacji

6. Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz udzielane odpowiedzi.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Statutu Gminy Pozezdrze, 
b) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
c) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, 
d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2022,
e) zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2018.

8. Zapytania i informacje.

9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Barbara Ginkowska

Opublikowano: 15 października 2018 07:16

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 426

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl