Ogłoszenie o zwołaniu XXIV Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zwołuję XXIV (dwudziestą czwartą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 20 kwietnia 2017 roku (czwartek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
5. Informacje z działalności międzysesyjnej:

a) przewodniczącego Rady Gminy
b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
c) przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska
d) przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
e) sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
f) zapytania radnych do przekazanych informacji

6. Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz  udzielane odpowiedzi.
7. Przyjęcie sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy za 2016 rok:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu,
- Zespołu Szkół w Pozezdrzu.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2017-2022,  
b) zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2017 rok.

9. Zapytania i informacje.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Ginkowska

Opublikowano: 12 kwietnia 2017 07:37

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 692

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl