Ogłoszenie o zwołaniu XXIII Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zwołuję XXIII (dwudziestą trzecią) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 20 marca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 1200 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XX Sesji Rady Gminy.
5. Informacje z działalności międzysesyjnej:
a) przewodniczącego Rady Gminy
b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
c) przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska
d) przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
e) sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
f) zapytania radnych do przekazanych informacji
6. Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz  udzielane odpowiedzi.
7. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy Pozezdrze:
- spotkanie z Komendantem Powiatowej Policji w Węgorzewie,
- spotkanie z Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie.
8. Spotkanie z Przewodniczącym Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Mazurskim Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie,
b) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
c) określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pozezdrze,
d) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Pozezdrze jest organem prowadzącym,
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2017-2022,  
f) zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2017 rok.
10. Zapytania i informacje.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Ginkowska

Opublikowano: 13 marca 2017 15:48

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 690

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl