Ogłoszenie o zwołaniu XXII Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

 (link otworzy duże zdjęcie)

Ogłoszenie

Informuję, że w dniu 6 lutego 2017 roku (poniedziałek), o godz. 14.00, odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy w Pozezdrzu w Sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy w Pozezdrzu  z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
5. Informacje z działalności międzysesyjnej:

a) przewodniczącego Rady Gminy
b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
c) przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska
d) przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
e) sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
f) zapytania radnych do przekazanych informacji

6. Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz  udzielane odpowiedzi.
7. Informacja dotycząca działań podejmowanych wobec urzędu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
8. Informacja dotycząca wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Pozezdrze.
9. Informacja o stanie majątkowym Gminy Pozezdrze.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXI/113/12 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pozezdrze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
b) Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Pozezdrze w roku 2017,
c) Określenia trybu i szczególnych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
d) Uchwalenia programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,
e) Przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pozezdrze na lata 2016-2020”
f) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2017 roku”,
g) Zmiany uchwały Nr XX/120/16 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze na 2017 rok,
h) Zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze,  
i) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2017-2022,
j) Zmian w budżecie gminy na rok 2017.

11. Zapytania i informacje.
12. Zamknięcie obrad sesji.                 

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Ginkowska

Opublikowano: 26 stycznia 2017 13:53

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 625

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl