Ogłoszenie o zwołaniu XXI Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

 (link otworzy duże zdjęcie)

OGŁOSZENIE

zwołuję XXI (dwudziestą pierwszą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 19 grudnia 2016 roku (poniedziałek) o godz. 1200 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XX Sesji Rady Gminy.
5. Informacje z działalności międzysesyjnej:

a) przewodniczącego Rady Gminy
b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
c) przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska
d) przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
e) sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
f) zapytania radnych do przekazanych informacji

6. Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz  udzielane odpowiedzi.
7. Przedstawienie i zatwierdzenie Planu Pracy Rady Gminy w Pozezdrzu na rok 2017.
8. Przedstawienie i zatwierdzenie Planów Pracy Komisji Rady Gminy w Pozezdrzu na rok 2017:

a) Komisji Rewizyjnej,
b) Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
c) Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2017-2022,
b) uchwalenia budżetu gminy Pozezdrze na 2017 rok,
c) organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pozezdrze,
d) ustalenia dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze na 2017 rok,
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2022,  
f) zmian w budżecie gminy na rok 2016.

10. Zapytania i informacje.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Ginkowska

Opublikowano: 09 grudnia 2016 14:42

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 509

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl