Ogłoszenie o zwołaniu XX Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

 (link otworzy duże zdjęcie)

OGŁOSZENIE
zwołuję XX (dwudziestą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu,  która odbędzie się dnia  28 listopada 2016 roku (poniedziałek) o godz. 1200 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.
5. Informacja przedstawiciela Wielkie Jeziora Mazurskie LGR o możliwościach dofinansowania przedsięwzięć w nowej perspektywie 2014 – 2020.
6. Informacje z działalności międzysesyjnej:

a) przewodniczącego Rady Gminy
b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
c) przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska
d) przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
e) sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
f) zapytania radnych do przekazanych informacji

7. Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz  udzielane odpowiedzi.
8. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez Wójta Gminy Pozezdrze, Radnych Rady Gminy Pozezdrze oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Pozezdrzu.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pozezdrze w roku szkolnym 2015/2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017,
b) opłaty miejscowej na rok 2017,
c) stawek podatku od środków transportowych na rok 2017,
d) uchwalenie programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności użytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,
e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałanie narkomanii w gminie Pozezdrze na rok 2017,
f) zaliczenia drogi wewnętrznej w Kutach do kategorii dróg gminnych,
g) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze,  
h) zmian w budżecie gminy na rok 2016.

11. Zapytania i informacje.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Barbara Ginkowska

Opublikowano: 21 listopada 2016 07:08

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 435

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-web.pl