Informacja Wójta Gminy Pozezdrze Bohdana Mohyły z realizacji budżetu w 2015 r. i planach budżetowych na 2016 r.

Szanowni Mieszkańcy,

 

Uważam za stosowne poinformować Państwa o realizacji budżetu w minionym roku i planach budżetowych na rok 2016. Za nami bardzo trudny dla zrealizowania budżetu rok 2015. Zadłużenie Gminy Pozezdrze na początku roku wynosiło  6.477.137,76 zł.  Dzięki spłaconej w 2015 roku kwocie w wysokości 1.197.236zł, zadłużenie Gminy zmniejszono do kwoty 5. 479.901,00 zł. Spłata rat kredytu jest efektem racjonalnego i bardzo oszczędnego zarządzania pieniędzmi publicznymi. Należy zaznaczyć, że mimo tak dużego obciążenia budżetu spłatami rat kredytu i odsetek, udało się zrealizować wszystkie zaplanowane zadania.

 

W roku 2015 wzrosła świadomość i aktywność społeczności lokalnych - wszystkie sołectwa realizowały projekty finansowane z funduszu sołeckiego. Pionierem  tworzenia i wykorzystania funduszu sołeckiego jest sołectwo Jakunówko, przy ogromnym zaangażowaniu poprzedniego sołtysa: Pawła Rocha. Dobry przykład szybko znalazł naśladowców. Sołectwo Kuty przy współpracy pani sołtys Krystyny  Żołondek, OSP i wielu sympatyków, z roku na rok podejmuje nowe  wyzwania do realizacji zadań na rzecz sołectwa, wykorzystując fundusz sołecki, przy bardzo dużym wkładzie własnej pracy. W omawianym roku do grona wspomnianych sołectw,  dołączyły kolejne, które wykazały wzmożoną aktywność społeczną: sołectwo Pieczarki  z sołtysem Ryszardem Banaszakiem, sołectwo Harsz  z sołtysem Stanisławem  Borysiewiczem  i p. Karolem  Baran, sołectwo Piłaki Wielkie z sołtysem  Władysławem  Melnykiem oraz sołectwo Gębałka z sołtysem Dorotą Derewecką. Mam  nadzieję, że w roku 2016 sołtysi z pozostałych sołectw również zmobilizują swoich mieszkańców do aktywnych działań, wzorując się na wymienionych wcześniej. Szczegółowe rozliczenie funduszu sołeckiego za rok 2015 znajdą Państwo na stronie pozezdrze.pl - w ramach tego funduszu zrealizowano  zadania na kwotę przekraczającą 155 tys. zł.


W ramach zadań realizowanych przez gminę dokonano m.in. rekultywacji składowiska odpadów o powierzchni 1.42 ha, znajdującego się na obrzeżach Pozezdrza. Podkreślić należy, że odkładaną  wielokrotnie realizację tego zadania wykonaliśmy za kwotę 75.000zł, która jest niższa o ponad pół miliona złotych, niż zakładał pierwotny kosztorys. W Pozezdrzu zlikwidowano również dwa duże dzikie wysypiska śmieci: jedno przy ulicy Kolejowej, a drugie w lasku, obok osiedla domków jednorodzinnych, przy ulicy 1 Maja. Wykonano dwa lokale socjalne w miejscowości  Harsz Cegielnia. Dokonano przeróbki instalacji kanalizacyjnej przy „starej szkole”. Na cmentarzu komunalnym rozpoczęto niwelację terenu poprzez nawożenie ziemi i jej plantowanie, a także wytyczono aleje spacerowe. Zniwelowano również i uporządkowano teren pod projektowaną plażę nad jeziorem Pozezdrze. Ponadto usunięto zakrzaczenia działek przeznaczonych do sprzedaży zlokalizowanych w Kutach, nad Sapiną i w Harszu Cegielni, w celu zwiększenia ich atrakcyjności. Dzięki przychylności prezesa Spółdzielni  Mleczarskiej w Giżycku p. Szczepana Szumowskiego gmina przejęła budynek po byłej zlewni mleka w Harszu, za kwotę  5000 zł, który będzie zaadaptowany na świetlicę wiejską.

 

W celu generowania oszczędności w omawianym roku, gmina przystąpiła do grupy zakupowej na energię elektryczną uzyskując korzystną cenę 0.238 zł za 1kW na oświetlenie i 0.258zł za 1kW w obiektach gminnych. W wyniku negocjacji z ZUK Węgorzewo ustalono na 2016 rok jedną taryfę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla całego terenu gminy Pozezdrze. Cena brutto za pobór 1m3 wody dla mieszkańca wynosi 3.62zł, a cena 1m3 odprowadzanych ścieków dla mieszkańca wynosi  8.78zł. Gmina dopłaca do każdego 1m3 wody 0.378zł, a do 1m3 ścieków 9.13zł co w sumie daje kwotę 534.000 zł. Dopłata Gminy po raz pierwszy nie wzrosła, lecz obniżyła się i w roku 2015 wynosiła 550.000 zł.


Uchwalony budżet na 2016 przewiduje dochody w wysokości 9.855.555,00zł, wydatki w wysokości 9.025.555,00zł. Nadwyżka budżetu wynosić ma 830.000zł. Raty  kredytów wraz z odsetkami przypadające do spłaty w roku 2016 opiewają na kwotę  1.010.000zł. Na realizację zadań funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę przekraczającą 167 tys. zł. Planowane zadłużenie Gminy na koniec roku 2016 wynieść ma 4.619.901,00zł. Gmina nie planuje w roku 2016 zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

 

W Tabeli Nr 1 przedstawiono rozliczenie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r, a w Tabeli Nr 2 Zestawienie wniosków sołectw Gminy Pozezdrze na fundusz sołecki planowany do realizacji w 2016 r.

 

Tabela Nr 1. Rozliczenie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Pozezdrze w 2015 r

Lp.

Nazwa sołectwa

Przeznaczenie funduszu sołeckiego 

Plan 2015 r.

zł.

Wykonanie 2015 r.

zł.

1.

Jakunówko

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków  Jakunówko dz. nr 230, mapka

Wyposażenie świetlicy

Zakup kruszywa

 

8.314,80

 

24,15

301,84

3.000,00

11.640,79

8.314,80

 

24,20

269,00

3.000,00

11.608,00

2.

Kuty

Remont pomostu przy Jeziorze Czarna Kuta

9.845,59

9.845,00

3.

Wyłudy

Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Wyłudy działka nr 113 

9.200,00

9.100,00

4.

Piłaki Wielkie

Remont świetlicy wiejskiej

9.116,28

9.100,00

5.

Gębałka

Zakup lampy solarnej

`8.000,00

8.000,00

6.

Pozezdrze

Budowa chodnika ul. Kolejowa

 

28.050,10

27.864,98

7.

Stręgielek

Zakup materiałów budowlanych  na wymianę pokrycia dachowego i płyty podłogowej 

wykonanie  przyłącze energetycznego

 

7.635.00

 

2.500,00

10.135,00

Zakupiono materiały budowlane -  7.101,04

Zakupiono materiały elektryczne – 2.498,17

9.599,21

8.

Krzywińskie

Zmiana przedsięwzięć wniosek z dnia 28.09.2015r. -  Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy w Krzywińskich  

7.461,33

 

7.461,00

9.

Przytuły

Plac zabaw

7.601,00

7.447.04

10.

Pieczarki

Zmian przedsięwzięć  wniosek z dnia 21.09.2015 r.  –

Zakup mebli do świetlicy

Dostawa i montaż znaków drogowych ,

- zakup grzejnika

- wykonanie remontu i malowania elewacji  świetlicy w Pieczarkach.

 

3.000,00

5.129,79  

 

289,00

2.100,00


Razem:

10.518,79


3.000,00

4.778,55

 

285,00

2.100,00


 

10.163,55

11.

Przerwanki

Lampa solarna

Chodnik przed świetlicą  i rynny

4.300,00

4.200,00

8.500,00

4.300,00

Zakupiono materiały budowlane  - 2.604,09

6.904,09

12.

Harsz

Zmiana przedsięwzięć wniosek z dnia 08.09.2015 r. :

 1) Zakup budynku po byłej mleczarni

2) przygotowanie dwóch operatów wodno-prawnych na pomosty na Jeziorem Harsz i Mały Harsz

3) zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Mały Harsz w Okowiźnie

 


6.000,00

3.301,50

 

9.648,41

 

 

 

 

 


18.148,41

 


5.746,60

3.031,49

 

7850,00 (urządzenia)

149,99 (trawa)

300,37 (obrzeża)

193,92 (cement, drewnochron)

185,25 (impregnat)

95,92 (drewnochron, gwoździe)

Razem : 17.553,54

13.

Radziszewo

Remont dachu,

malowanie świetlicy 

zakup wyposażenia do świetlicy w Radziszewie

12.734,75

Zakup materiałów budowlanych – 6.054,59

Wyposażenie - 

Zestaw nagłaśniający 3.800,00

Sprzęt sportowy 458,50

Mikrofony 2399,99

Razem : 12.713,08

14.

Kolonia Pozezdrze

Lampa solarna

11.191,99

8.364,00

 

Razem

 

162.144,03

155.723,49


Tabela Nr 2. Zestawienie wniosków sołectw Gminy Pozezdrze na fundusz sołecki planowany do realizacji w  2016 r.

Lp.

Nazwa sołectwa

Zakres planowanych  zadań

Kwota

zł.

Data złożenia

wniosku

1.

Harsz

Remont budynku „po byłej mleczarni „w Harszu

18.983,88

09.09.2015r.

2.

Jakunówko

Razem w tym:

1. Wykonanie przepustu działka nr 3 Jakunówko

2. Remont i wyposażenie świetlicy- dokończenie wentylacji WC, zakup farby do konserwacji drewna, zakup szafki kuchennej , zakup kwiatków

11.904,66

 

11.09.2015r.

3.

Stręgielek

Razem w tym:

1. Remont świetlicy

Zdjęcie eternitu z dachu

2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

3.Zakup mat. wykończeniowych

10.604,39

 

17.09.2015r.

4.

Kolonia Pozezdrze

Razem w tym :

1. Zakup , montaż lampy solarnej przy przystanku Kol. Pozezdrze

2. Zakup,  montaż tabliczek informacyjnych na trenie Sołectwa Kol. Pozezdrze

11.500,13

 

18.09.2015r.

5.

Piłaki Wielkie

1. Remont świetlicy wiejskiej – kontynuacja- wymiana drzwi, zakup materiałów budowlanych, malowanie ścian

9.333,02

18.09.2015r.

6.

Kuty

Razem w tym:

1. Remont wiaty drewnianej zwanej sceną

2. Rekultywacja terenu przylegającego do wiaty

3. zakup i montaż lampy solarnej parkowej

10.315,44

 

21.09.2015r.

7.

Radziszewo

Razem w tym :

1.Zakup wykaszarki i paliwa

2. Zakup sprzętu nagłaśniającego

3. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej

4. Zakup piaskownicy

 

13.204,92

 

21.09.2015r.

8.

Pieczarki

Zakup materiałów na altanę z grillem

10.893,34

21.09.2015r.

9.

Przytuły

1. Zakup, montaż wiaty przystankowej w miejscowości Przytuły

2. Remont świetlicy w Przytułach- malowanie metalowych elementów stołów i krzeseł, wymiana blatów stołów

7.000,00

 

22.09.2015r.

10.

Gębałka

Zakup, montaż ulicznej lampy solarnej w miejscowości Gębałka

8.408,39

23.09.2015r.

11.

Wyłudy

Razem w tym:

1.Doposażenie placu zabaw poprzez zakup pergoli

2.Remont drogi – Kol. Wyłudy

9.737,55

 

28.09.2015r.

12.

Krzywińskie

Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i sanitariatu  w pomieszczeniach świetlicy w Krzywińskich

7.714,91

28.09.2015r.

13

Pozezdrze

Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Pozezdrze – budowa pomostu i miejsc do cumowania łodzi.

28.894,80

29.09.2015r.

14.

Przerwanki

Razem w tym :

1.Remont świetlicy wiejskiej i adaptacja terenu przed świetlicą (ułożenie polbruku, terakoty, wykonanie schodów przy świetlicy) ,

2. Renowacja drzwi wejściowych do świetlicy, zabezpieczenie podłogi przed kominkiem,

3. remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Przerwanki

8.760,00

 

 

 

 

 

12.10.2015 r. wniosek był rozpatrywany przez Radę Gminy w Pozezdrzu

 

Razem :

 

167.255,43

 

 

                                                                                                  Bohdan Mohyła

 

                                                                                              Wójt Gminy Pozezdrze

 

Pozezdrze 14 stycznia 2016 r.

Opublikowano: 14 stycznia 2016 10:07

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 4082

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl