Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pozezdrzu

 (link otworzy duże zdjęcie)

Opublikowano: 9 września 2020

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pozezdrzu, realizując uchwałę nr  11/IX/2020 z dnia 1 września 2020 roku, ogłasza Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą
w Pozezdrzu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.

1. Informacje ogólne.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pozezdrzu, ul. Wolności 4c, 11-610 Pozezdrze jest spółką komunalną,
w której całość udziałów posiada Gmina Pozezdrze.

Przewidywana forma umowy: umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

2. Kandydat na funkcję Prezesa Zarządu Spółki musi spełniać łącznie następujące wymogi formalne:

a) posiadać obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa będącego członkiem Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub obowiązujących przepisów prawa przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiadać wykształcenie wyższe (preferowane techniczne, ekonomiczne lub prawnicze) lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
c) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
d) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych, albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
e) spełniać inne niż wymienione w lit. b-d wymogi, określone  w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych
f) posiadać wiedzę adekwatną do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w zakresie:

- działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa,
- zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
- zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego;

g) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
h) nie być skazanym(-ą) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

3. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona  w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy prace na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

4. Kandydat na Prezesa Zarządu, poza wymogami określonymi w pkt 2 i 3 niniejszego ogłoszenia, powinien posiadać wiedzę do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w zakresie:

- znajomości zagadnień związanych z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, wybranych zagadnień ustawy Prawo Wodne;
- znajomości ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
- znajomości zasad wynagradzania w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego;
- znajomości zasad i praktyki rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, oceny projektów inwestycyjnych oraz finansów przedsiębiorstwa;
- znajomości zasad i praktyki planowania strategicznego oraz budżetowania; audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa;
- znajomości ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
oraz fakultatywnie doświadczenie wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej.

5. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać

a) CV oraz list motywacyjny zawierające m.in. numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej;
b) strategię rozwoju Spółki maksymalnie na 3 stronach formatu A4;
c) odpis dokumentów lub poświadczone przez kandydata za zgodność  z oryginałem kserokopie potwierdzające poziom wykształcenia, okres zatrudnienia i doświadczenie zawodowe,
d) oświadczenia: 

- o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki
- o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- że jest osobą niekaraną sądownie oraz, że nie toczą się wobec niego żadne postępowania karne i karnoskarbowe,
- że stan zdrowia kandydata pozwala na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu,
- o dopełnieniu lub nie podleganiu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721 ze zm.),
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2018. poz. 1000 z p.zm. ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,
- o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki,
- że nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- że nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- że nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- że nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- że jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki,
- w przypadku kandydatów zasiadających z Zarządzie lub Radzie Nadzorczej spółek prawa handlowego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia swojej oferty – potwierdzające uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres.

e) inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.

6. Oświadczenia muszą być podpisane przez kandydata. Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 mogą być również poświadczone przez kandydata.  W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów w/w dokumentów, a także aktualnego zaświadczenia o niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego (do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia) – pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

7. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

8. Kandydat ma możliwość uzyskiwać informacje o Spółce osobiście do dnia upływu terminu składania zgłoszeń, w siedzibie PGK Spółki z o.o. ul. Wolności 4c, 11-610 Pozezdrze i zapoznawać się z materiałami, które obejmują:

• akt założenia,
• aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS,
• sprawozdanie finansowe Spółki,
•  sprawozdanie Zarządu,
• oraz zagadnienia techniczne Spółki.

9. Zgłoszenia konkursowe można składać w siedzibie Spółki na adres: ul. Wolności 4c, 11 610 Pozezdrze, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o. – nie otwierać”. Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 9 października  2020 r. do godz. 12:00. O złożeniu zgłoszenia decyduje data i godzina wpływu do siedziby Spółki, ul. Wolności 4c, 11-610 Pozezdrze.

10. Otwarcie zgłoszeń nastąpi niezwłocznie po upływie terminu zakreślonego do składania ofert.

11. Dokumenty dostarczone lub nadesłane po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

12. Koszty uzyskania dokumentów oraz uczestnictwa w konkursie ponosi kandydat.

13. Kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej i zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

14. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą od dnia 16 października 2020 roku w Pozezdrzu.

15. Tematyka zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmować będzie w szczególności:

a. wiedzę w zakresie działalności spółki,
b. znajomość funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
c. przedstawioną wizję rozwoju, ogólnego planu funkcjonowania i zarządzania Spółką biorąc pod uwagę przedmiot jej działalności,
d. znajomość zagadnień związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną,
e. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem mieniem oraz kierowaniem zespołami ludzkimi,
f. znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej
g. doświadczenie zawodowe w szczególności na stanowiskach kierowniczych, nadzorczych w sferze gospodarki wodno-ściekowej, niezbędne do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

16. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i /lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez kandydata  w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

17. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia, przerwania lub zawieszenia postepowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania kandydata  w każdym czasie, na każdym etapie postepowania, bez podawania przyczyn.
18. Wynik konkursu nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

Rada Nadzorcza PGK Sp. z o.o.

Opublikowano: 09 września 2020 13:47

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

klauzula_informacyjna.pdf [114.09 KB]

Wyświetleń: 121

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl