Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył 500 tys. złotych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2020 roku.

Ideą przedsięwzięcia jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Ważne jest również budowanie silnego kapitału społecznego oraz kształtowanie optymalnej infrastruktury rozwoju zgodnie z zapisami celu strategicznego „Mocne fundamenty” Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030.

Finansowe wsparcie może być przyznane m.in. na:

zagospodarowanie przestrzeni publicznej (kształtowanie terenów zieleni, zadrzewień, skwerów, parków i miejsc spotkań na świeżym powietrzu),

budowę i modernizację przystanków (z wykorzystaniem wyłącznie materiałów typu cegła, kamień, drewno, dachówka lub blachodachówka),

oznakowanie miejscowości w sposób trwały,

wprowadzanie do krajobrazu dzieł sztuki (rzeźby, instalacje sztuki współczesnej zgodnych z charakterem miejscowości),

budowę wiat, altan czy zadaszenia sceny,

zagospodarowanie przestrzeni publicznej do odpoczynku wpływające na poprawę estetyki miejscowości,

zakupy inwestycyjne służące zwalczaniu koronawirusa i przeciwdziałaniu COVID-19.

Pomoc może być przyznana, gdy zadanie będzie realizowane w jednym uprawnionym sołectwie w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz jest jedynym zadaniem zgłoszonym z danego sołectwa (tj. w konkursie wpłynął tylko jeden wniosek dotyczący danego sołectwa). Zadanie nie może mieć również charakteru komercyjnego. Nabór wniosków w konkursie kończy się 1 czerwca 2020 roku.

Ważne informacje!

1. Gmina może złożyć nie więcej niż 3 wnioski dotyczące różnych sołectw i nie mogą to być sołectwa, które uzyskały już dotacje w tych konkursach w latach 2017-2019.

2. Maksymalna wysokość pomocy finansowej nie może przekroczyć kwoty 15.000 zł przy czym udział dotacji nie może być wyższy niż 80% kosztów całkowitych zadania, a wkład własny Gminy powinien wynosić minimum 20%.

3. Zadanie musi zostać zrealizowane od dnia podpisania umowy o dofinansowanie (co może nastąpić dopiero we wrześniu) do końca października 2020 - rozliczenie wszystkiego w Urzędzie Marszałkowskim do dnia 13 listopada 2020r. Może być mało czasu na realizację zadania, więc trzeba o tym pamiętać przy wyborze zakresu działań do wniosku.

4. Zadanie trzeba dokładnie zaplanować oraz przedstawić jego wizualizację.

5. Zadanie nie może obejmować swym zakresem wyposażenia w elementy siłowni plenerowych/zewnętrznych i placów zabaw; budowy, modernizacji i remontu dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych; utwardzenia terenu, z wyłączeniem alejek i ścieżek wykonanych z materiałów naturalnych; fontann, ogrodzeń, boisk; wydatków bieżących, nie inwestycyjnych; zakupu komputerów, kosiarek, pojazdów; 6. Najlepiej punktowane będą zadania, które swoim zakresem działań w wysokim stopniu sprzyjają integracji społeczności lokalnej oraz wprowadzają atrakcyjne, oryginalne, innowacyjne elementy, w tym z zakresu edukacji lub nasadzenia roślinności o szczególnych zastosowaniach np. roślinność nektarodajna.

 

W związku z powyższym zapraszamy sołtysów do przesyłania oryginalnych, innowacyjnych i wyjątkowych projektów do Urzędu Gminy w Pozezdrzu , pod adres e-mail:ug@pozezdrze.pl najpóźniej do 25 maja 2020 roku.

Organizatorem konkursu jest Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Osoby do kontaktu:

Joanna Karwowska, tel. (89)5219264, e-mail: j.karwowska@warmia.mazury.pl,

Agnieszka Kłujszo, tel. (89)5219269, e-mail: agnieszka.klujszo@warmia.mazury.pl.

Szczegółowe informacje na stronie: https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/5587-male-granty-soleckie-wsparcie-dla-wiejskich-obszarow

Opublikowano: 18 maja 2020 14:00

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 296

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl