Raport o stanie Gminy Pozezdrze za rok 2018

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

 

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

 

Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.

 

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.


Debata nad raportem odbędzie się w dniu 27 maja br. podczas VII sesji Rady Gminy Pozezdrze, w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu.

 

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy Pozezdrze składa do Przewodniczącego Rady Gminy Pozezdrze pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy (tj. do dnia 25 maja 2019r.) Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

Opublikowano: 22 maja 2019 08:38

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Strona tytułowa i spis treści (1) [177.76 KB]

Treść raportu (2) [1.22 MB]

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem [81.11 KB]

Wyświetleń: 340

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl