Ogłoszenie o zwołaniu III Sesji Rady Gminy Pozezdrze w dniu 17 grudnia 2018 o godzinie 13:00

Ogłoszenie

zwołuję III (trzecią) Sesję Rady Gminy Pozezdrze, która odbędzie się dnia 17 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala widowiskowa), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacje z działalności międzysesyjnej:

a) przewodniczącego Rady Gminy
b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
c) przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego
d) przewodniczącego Komisji do spraw społecznych
e) przewodniczącego Komisji  skarg, wniosków i petycji

5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
6. Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz  udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Przedstawienie i zatwierdzenie Planu Pracy Rady Gminy  Pozezdrze na rok 2019.
9.  Przedstawienie i zatwierdzenie Planów Pracy Komisji Rady Gminy  Pozezdrze na rok 2019:

a) Komisji Rewizyjnej,
b) Komisji ds. budżetu i mienia gminnego,
c) Komisji do spraw społecznych,
d) Komisji skarg, wniosków i petycji,

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2019 – 2024,
b) uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na 2019 rok,
c) ustalenia dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze do 30 czerwca 2019 rok,
d) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata  2019-2023,
e) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
f) ustanowienia wieloletniego rządowego programu  osłonowego w zakresie  dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
g) zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Pozezdrze,
h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2018-2022,
i) zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2018.

11. Zapytania i informacje.
12. Zamknięcie obrad sesji.
                    
Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tomasz Sikorski

Opublikowano: 07 grudnia 2018 14:32

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 337

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl