Nabór na stanowisko referenta w GOPS Pozezdrze

 (link otworzy duże zdjęcie)

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POZEZDRZU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO 
REFERENTA 1. 1.     Przedmiot naboru:

 

 • stanowisko: referent
 • liczba stanowisk: 1
 • miejsce  pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu
 • podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony, na pełen etat
 • planowane zatrudnienie: od listopada 2018 roku

 

 2. Wymagania niezbędne:

 

 • obywatelstwo polskie
 • nieposzlakowana opinia
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • brak pozbawienia władzy rodzicielskiej, brak skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, a także brak orzeczenia zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, a także zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu
 • wykształcenie co najmniej średnie maturalne
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, programu rządowego Dobry start, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy kodeks postepowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw
 • umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna)

 

 1. 2.     Wymagania dodatkowe:

 

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym charakterze
 • posiadanie cech osobowości i umiejętności psychofizycznych: dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, sprawna obsługa klienta, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, samodzielność w podejmowaniu rozstrzygnięć w ramach prowadzonych zadań, terminowość, rzetelność, kreatywność, samodyscyplina, odporność na stres
 • poprawna komunikacja pisemna, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych
 • nastawienie na własny rozwój, chęć podnoszenia kwalifikacji

 

 1. 3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • realizacja zadań wynikających z programu Dobry start
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o  pomocy osobom uprawnionym  do alimentów, w tym prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, współpraca z komornikiem sądowym w zakresie egzekucji świadczeń, prowadzenie spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji, współpraca z PUP, prokuraturą oraz pracownikami socjalnymi w sprawach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, przekazywanie do Biura Informacji Gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych
 • współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie
 • przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań
 • przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych
 • pełnienie funkcji kandydata na opiekuna prawnego dla osób ubezwłasnowolnionych z terenu Gminy i wykonywanie zadań opiekuna prawnego w wypadku powierzenia przez Sąd takiej funkcji
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka

 

 1. 4.     Warunki pracy:

 

 • czas pracy: pełen wymiar, przeciętnie 40 godzin tygodniowo, niezbędna jest dyspozycyjność w wyjątkowych sytuacjach
 • bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientami, wysiłek umysłowy
 • praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy
 • bariery architektoniczne miejsca pracy – I piętro budynku Urzędu Gminy w Pozezdrzu, budynek nie jest wyposażony w windę

 

 6. Wymagane dokumenty:

 

 • list motywacyjny
 • CV ( curriculum vitae )
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 • ewentualne referencje
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o niekaralności
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku referenta

zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych

 

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta” do dnia 26 października 2018r do godziny 1100  osobiście w siedzibie GOPS (Urząd Gminy w Pozezdrzu pokój nr 15) lub drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze (decyduje data wpływu do GOPS).

 

 

8. Informacje dodatkowe związane z naborem na stanowisko:

 

 • list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz wymagane oświadczenia musza być własnoręcznie podpisane
 • dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane
 • dokumenty, które zostaną złożone niekompletne nie podlegają uzupełnieniu a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych
 • kandydaci zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na BIP Urzędu Gminy w Pozezdrzu
 • otrzymane dokumenty nie będą odsyłane
 • dodatkowych informacji udziela Kierownik  oraz pracownicy GOPS w Pozezdrzu pod nr telefonu 87 427 93 14

 

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Pozezdrzu

Magdalena Baprawska

 

Opublikowano: 11 października 2018 09:24

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Kwestionariusz kandydata [29.5 KB]

Klauzula zgody [14.51 KB]

Wyświetleń: 798

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl