III Ogłoszenie Wójta Gminy Pozezdrze w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotację regrantingu w 2018 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na podstawie art.11 i art. 13 oraz art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j.  Dz. U. 2018 r., poz. 450), Wójt Gminy Pozezdrze:

ogłasza III otwarty konkurs ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2018r. na realizację w formie wsparcia zadania Gminy Pozezdrze z zakresu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych

1) Dofinansowanie dotyczy:

Wyłonienia podmiotu, zwanego dalej Operatorem, który przeprowadzi Konkurs na dotacje od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji na zadanie z zakresu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego poprzez udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), zwanej dalej „ustawą”.

2) Wysokość dotacji na realizację zadania:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania z zakresu działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego formie regrantingu wynosi 2. 000 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania w całości muszą zostać przeznaczone przez operatora na dotacje. Koszty obsługi oraz ewentualne koszty promocji lub wyposażenia są wkładem własnym operatora.

3) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty na operatora są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, które statutowo prowadzą działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

4) Oferowane zadanie realizowane będzie przez operatora w terminie do 31 grudnia 2018r.

5) Do zadań operatora, wybranego w ramach otwartego konkursu ofert, będzie należało:

a) opracowanie dokumentacji konkursowej,

b) przeprowadzenie Konkursu na dotacje dla innych organizacji pozarządowych
(lub podmiotów uprawnionych zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy) w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję,

c) zebranie ofert, ocena i wybór realizatorów projektów,

d) podpisanie umów na realizację projektów,

e) wypłata dotacji, monitoring i rozliczenie realizacji projektów.

f) rozliczenie realizacji całości zadania.

g) W ramach Konkursu na dotacje dopuszczalny jest każdy rodzaj wkładu własnego (finansowy oraz niefinansowy w postaci wkładu osobowego).

h) prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla organizacji w zakresie przygotowania ofert w okresie składania ofert oraz dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji.

6) W ramach Konkursu na dotacje, Operator powinien w szczególności preferować typy projektów, które skierowane są do mieszkańców Gminy Pozezdrze. Realizator projektu musi realizować zadanie na terenie gminy Pozezdrze.

7) Realizatorami projektów w ramach konkursu na dotacje mogą być organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, których działalność statutowa mieści się w obszarze zadania publicznego.

II.    Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie winno być wykonane w 2018 roku jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a zakończyć się nie później niż do 31.12.2018 r.

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

3. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Gminy Pozezdrze.

4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Pozezdrze, a oferentem, którego oferta została wybrana.

5. Oferent zobowiązany jest do:

a) zaktualizowania opisu działań, harmonogramu i kosztorysu – w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

b) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową.

6. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

Opublikowano: 28 maja 2018 14:46

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Pełna treść zarządzenia 78/18 wraz załącznikiem [257.68 KB]

Wyświetleń: 223

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl