Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Pozezdrze w roku 2018

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pozezdrze w 2018 roku
w zakresie:
1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Upowszechnianie i popularyzacja sportu wśród mieszkańców Gminy Pozezdrze.

2) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną.

3) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

a) zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży,
b) zorganizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień,

Opublikowano: 11 kwietnia 2018 20:59

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Treść zarządzenia o konkursie

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

Wyświetleń: 393

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl