Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

projektu Programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Współpraca Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest to dokument, który określa główne kierunki współpracy pomiędzy Gminą Pozezdrze, a organizacjami pozarządowymi.

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala corocznie Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Program współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi uchwalany jest w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu, po przeprowadzonych wcześniej konsultacjach projektu programu.

Na podstawie Zarządzenia  Nr 120/17 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 18 października 2017 r. oraz uchwały Nr XLVIII/294/10 Rady Gminy w Pozezdrzu  z dnia 8 listopada 2010 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Pozezdrze, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przeprowadzono konsultacje  w dniach od 16.10.2017r.  do 09.11.2017r.  projektu „Programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

W czasie trwania konsultacji nie wpłynęła żadna propozycja zmian, opinii lub uwag dot. projektu „ Programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Niniejsza informacja o przebiegu i wyniku konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” zostanie zamieszczona w BIP Gminy Pozezdrze na stronie internetowej Gminy Pozezdrze  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pozezdrze.

 Projekt Uchwały wraz z Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. zostaną przekazane   Radzie Gminy w Pozezdrzu.

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Pozezdrze

 

                                                                                                                     /-/ mgr Bohdan Mohyła

Pozezdrze, 10.11.2017 r.

Sporządziła :

Krystyna Piotrowska

Sekretarz Gminy Pozezdrze                  

Opublikowano: 14 listopada 2017 14:13

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 329

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl